Pagina 21 din 21 PrimulPrimul ... 11192021
Rezultate 201 la 205 din 205

Subiect: Previziuni 2018-astrologie

 1. #201
  Membru
  Avatarul lui soricel
  Data înscrierii
  Mar 2010
  Posturi
  1.189
  Puncte
  66.815
  Nivel
  80
  Puncte: 66.815, Nivel: 80
  Puncte: 66.815, Nivel: 80
  Progres nivel: 23%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.235
  Progres nivel: 23%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.235
  Activitate globală: 99,5%
  Activitate globală: 99,5%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience PointsVeteran50000 Experience Points

  Implicit

  Zodiacul copacilor
  Zodiacul copacilor

  Potrivit unor cre*dinţe şi tradiţii străvechi, "po*mul frate" are o legătură foarte apro*pia*tă cu destinul nostru, în funcţie de data naşterii. Pe lângă faptul că vom descoperi trăsături de per*sonalitate ase*mă*nă*toare, lui ne putem destăinui sau ce*re ajutor şi ocrotire.

  Bradul (Misticul)
  02 ianuarie - 11 ianuarie, 05 iulie - 14 iulie

  Nativii acestor perioade sunt per*soane frumoase, severe şi reci, că*rora le plac bijuteriile şi parfu*mu*rile, locuinţele elegante, fastuoase, călătoriile, mai ales în străinătate. Sunt longevivi, dar e greu de trăit cu ei, de**oarece au o fire pretenţioasă, capricioasă, sin*gu*ra*tică. Nu sunt influenţabili, sunt tăcuţi, in*tro*ver*tiţi şi nu prea veseli. În dragoste, le place să pri*meas*că mai mult decât oferă şi nu sunt niciodată mul*ţumiţi. Au o in*teligenţă peste medie, nu suportă me*dio*cri*ta*tea, sunt înclinaţi spre studii, spiritua*litate. Sunt loiali fa*ţă de prieteni, care nu sunt prea nume*roşi, selecţia lor fiind severă.

  Ulmul (Moralistul)
  12 ianuarie - 24 ianuarie, 15 iulie - 25 iulie

  Fizic, nativul din zodia Ul*mului es*te o persoană ro*bus*tă, frumoasă, at*le*tică, genul după care se întorc pri*vi*rile când trece pe stradă. Cu toate acestea, nu în*cear*că să-şi pună fizicul în valoare, iar cu tre*cerea ani*lor şi înaintarea în vârstă, are ten*din*ţa de a se în*gră*şa. Se îm*bra*că prac*tic pentru a se simţi bine în ţi*nuta res*pectivă. Are o fire calmă, pa*cifistă, se mul*ţu*meş*te cu puţin şi evi*tă com*pli*caţiile. Este de o sin*ce*ritate de*zar*mantă, având multă încredere în oa*meni. Spiritul său moralist îl face ade*sea insu*portabil, iar cu cei apro*piaţi de*vine adesea tiranic. Ştie să-şi folo*seas*că in*flu*enţa, iar pre*tenţiile lui sunt de obicei pro*por*ţionale cu dra*gostea pe care o poartă. Este o fire ge*neroasă şi po*se*dă simţul umo*ru*lui.

  Chiparosul (Fidelul)
  25 ianuarie - 3 februarie, 26 iulie - 4 august

  Este un tip perfect adap*ta*bil îm*pre*jurărilor şi con*diţiilor de viaţă. Se mul*ţumeşte cu puţin şi nu-şi pro*pune să reu*şească în viaţă, să devină celebru. Îl in*te*resează bunăstarea, detestă singurătatea şi de aceea va fi înconjurat de obicei de o familie nu*me*roasă. Se lasă condus în viaţă, îi plac mesele copioase, siestele pre**lungite, reveriile. Este fidel în iubire până la moar*te şi se îndrăgosteşte o singură dată, pentru tot*dea*una, străduindu-se să-şi păstreze dragostea. Are o fire me*ditativă, calmă, po*to*lită, plăcându-i să tră*ias*că li*niş*tit, în mijlocul celor pe care-i iubeşte. Aceasta nu în*seam*nă că viaţa alături de el nu poate fi monotonă, plic*tisitoare.

  Plopul (Pesimistul)
  4 februarie - 8 februarie, 1 mai - 14 mai, 5 august - 15 august

  Zodiacul copacilor

  În tinereţe este înalt şi frumos, dar îmbătrâneşte urât, deoarece su*fe*ră un pro*ces de decădere, des*cu*ra*jare, de*lă*sa*re, îm*potriva căruia nu lup*tă. Trebuie să-şi alea*gă foarte bi*ne aşezarea în care vrea să trăiască, de*oa*rece nu orice loc este favorabil dez*vol*tării sale. În apa*ren*ţă pare puternic, dar în rea*li*ta*te su*feră pentru cele mai mărunte lucruri, fiind în per*ma*nenţă măcinat de dureri ascunse. Pare boem, puţin materialist, dar în realitate este diabolic de pri*ceput în a câştiga bani, devenind adesea chiar apu*cător. Este foarte organizat, se gândeşte la viitor, dar arareori este fericit în căs*nicie, fiind prea sensibil, independent şi ascunzându-şi veşnic pro*blemele printr-o indife*ren*ţă falsă, stu*dia*tă, surâ*zătoare. Îşi tratează partenerul cu nesin*ce*ri*ta*te. Dispreţuieşte munca manuală. Este po*sibil să aibă accidente în viaţă.

  Simborina (Optimistul)
  9 februarie - 18 februarie, 16 august -23 august

  Un om solid, musculos, care se adaptează uşor în orice împrejurare, oricăror circums*tan*ţe. Are mania gran*dorii, vi*sează deseori luxul şi confortul, dar poate dormi la fel de bine şi sub cerul liber. Este des*chizător de drumuri, hotărât, decis, tranşant, im*punându-şi opi**niile, necunoscând sensul cu*vân*tului "timiditate". Une*ori pare susceptibil şi nu suportă glu*mele care se fac pe seama lui. Alteori se pune sin*gur în situaţii mai puţin plăcute, deoarece este lipsit de cel mai elementar simţ de prevedere. Nu are dis*cer*nământ suficient şi con**sideră că are dreptate în*tot**dea*una, încăpă*ţâ*nân*du-se să ducă la îndeplinire ceea ce consideră el că este bine. Este excesiv în toa*te privinţele şi va avea o viaţă pro*fe*sională agitată.

  Pinul (Rafinatul)
  19 februarie - 28 februarie, 24 august - 2 septembrie

  Dotat cu simţul esteticului, rafi*namentului, de*co*ra*tivului. Îi place să trăiască într-un cadru agreabil, altfel nu se poate dez*vol*ta. Îl interesează de*co**ra*ţiu*nile, este activ, curajos, suportând ad*ver*sită*ţile cu ca*pul sus. Rapid şi efi*cient, nu se teme de nimic. Este sociabil, prietenos, amabil, dar prin fap*tul că iubeşte mai mult propriul confort, devine ego*ist. Punctul său vulnerabil este dragostea. Fire pasio*nală, se aprinde repede, se avântă în grabă, şi când îşi re*găseşte lu*ci*ditatea este deja prea târziu. A pier*dut tot ce câştigase prin inte*ligenţă şi organizare. Zo*dia (sem*nul) pinului este fa*vo*rabilă în mod special fe*meilor.

  Salcia (Melancolicul)
  1 martie - 10 martie, 3 septembrie - 12 septembrie

  Zodiacul copacilor

  Frumos, trist, vulnerabil. Misterios, plin de gân*duri ascunse, confuze, pe care nu reuşeşte să le or*do*ne*ze, să le ex*prime. Iubeşte căl*dura, parfu*murile, tră*ieşte din plin prezentul, bucuria clipei, nu lasă să-i sca*pe nici cea mai mică bucurie. Ae*rul său lan*gu*ros, vul*nerabil, dul*ce, este aparent şi poate păcăli pe un nea*vizat. În rea*li*tate, este o fire ho*tărâtă, bine orien*tată, cu simţul în*năs*cut al libertăţii. Nu-i place să comande, să in*flu*enţeze, să manipuleze. Are o fire ro*mantică, poe*tică, de unde şi aerul de melancolie. Via*ţa sen*ti*mentală a unei sălcii ar putea fi calmă, da*că nu ar avea un gust pro*nunţat pentru iubirea tră*dată. Îi place să fie tră*dată şi să trădeze. Suferinţele din dra*gos*te fac parte din viaţa sa, le iubeşte, le atra*ge, le pro*voacă, dra*gos*tea trădată fiind o pasiune a vieţii sale.

  Teiul (Falsul burghez)
  11 martie - 20 martie, 13 septembrie - 22 septembrie

  Are mult farmec şi ştie să se ser*vească de el şi, de asemenea, ştie foar*te bine să mintă, să disi*mu*leze. Cu toate că e născut pentru confort şi securitate, poate accepta şi con*diţii mai modeste de trai. Are urcuşuri şi cobo*râşuri în viaţă. Îşi face vi*suri de mic burghez, speră sta*bi*li*tate, doreşte respec*ta*bi*li*ta*te, îşi doreşte calităţi burgheze până la disperare. Ar vrea să aibă ră*dăcini profunde şi n-ar lăsa deo*par*te un arbore genealogic. Din pă*cate, este instabil, vi*clean, sen*si*bil. Este de o gelozie excesivă, uneori până la limitele raţiunii. Este un maniac al ordinii şi cu*ră*ţe*niei. Îşi găseşte destul de greu echilibrul în cămin, în amorul conjugal. Cu vârsta, are tendinţa de a se în*grăşa.

  Alunul (Magicianul)
  21 martie - 31 martie, 24 septembrie - 3 octombrie

  Un tip special, mic, delicat. De*gajă un fluid ma*gic care atrage, este dotat cu inte*ligenţă, sen*si*bi*li*tate. Nu cere nimic, se mulţumeşte cu puţin, se adap*tează oricăror for*mule de viaţă, înţelege tot, sta*bi*leş*te empatie. Ştie să placă, să se facă iubit când vrea, poate fi în acelaşi timp bun, ge*neros, tandru, dar şi nociv, rău, chiar diabolic. Totul la el este magic şi în ciuda mo*destiei sale, nu tre*ce niciodată ne*observat. Profund ori*ginal, se spune că acţionează în viaţă de-a-ndoa*selea. Nu este o fiinţă obişnuită şi te poţi aştepta la orice din partea lui.

  Scoruşul (Sensibilul)
  1 aprilie - 10 aprilie, 4 octombrie - 13 octombrie

  Are un aer fragil, dar în realitate este foarte re*zis*tent. Întotdeauna cu zâm*be*tul pe faţă, dar un zâmbet al autocon*trolului. Ştie să-şi pună în valoare cali*tă*ţile, se îmbracă frumos, cu mult gust. Îi place liniştea şi de aceea cedează uşor, având tendinţa de a se autoa*păra. Nu este egoist şi aduce bucurii celor din jur, fă*când ges**turi de altruism. Are un pronunţat com*plex de cul*pa*bilitate şi se crede responsabil de orice în*tâm*plare ne*favorabilă. Raporturile sale cu se*me*nii sunt dificile, complicate, are o viaţă senti*men*tală foarte agitată. Nu poate ierta şi trece cu uşurinţă peste o ruptură sen*ti*mentală.

  Arţarul (Prudentul)
  11 aprilie - 20 aprilie, 14 octombrie - 23 octombrie

  Cei născuţi sub acest semn sunt foarte atenţi cu tot ceea ce se pe*tre*ce în jurul lor, în*cercând să aleagă si*tua*ţiile favorabile lor, care nu im*plică ris*cul. În*dră*gesc ordinea şi dis*ciplina pentru a-şi putea organiza planurile, ordona gândurile. Urmează în viaţă regulile şi căile sigure, verificate, fiind re*tractili atunci când in*tuiţia îi aver*tizează că ar putea întâlni imprevi*zi*bi*lul. În relaţia cu semenii sunt corecţi, atenţi, plăcuţi, ştiind să fie par*te*neri agre*abili. Şi-ar dori în adâncul fiinţei să devină eroi, dar nu reuşesc, deoarece nici măcar nu încearcă. Totuşi, orice pierdere de prestigiu este o adevărată insultă pentru ei.

  Nucul (Generosul)
  21 aprilie - 30 aprilie, 24 octombrie - 11 noiembrie

  Zodiacul copacilor

  Este o persoană sensibilă, calmă şi profundă, ca*racterizată prin ge*ne*ro*zitate şi dăruire. Se realizează cu suc*ces în latura materială a vie*ţii şi îi pla*ce să ofe*re din bunurile sa*le, mul**ţumirea celorlalţi fiind şi mul*ţu*mi*rea lui personală. Este o fiinţă pu**ter*nică, stăpână pe sine chiar şi în cele mai dificile situaţii. Poa*te fi rănit de lipsa de re*cu*noştinţă de care are ade*seori par*te, dar păstrează amă*ră*ciu*nea în adân*cul su*fle*tu*lui şi nu-şi schim*bă na*tura firii sale generoase. Nu-i plac dis*cuţiile inu*tile, măr*tu*risirile sen*ti*men*tale fa*cile, apreciind sen*ti*men*tele profunde, bine verifica*te.

  Castanul (Nonconformistul)
  15 mai - 24 mai, 12 noiembrie - 21 noiembrie

  Persoanele născute sub acest semn se ca*rac*te*rizează prin vioi*ciu*ne, mobilitate, nevoia de co*mu*ni*care, de schimbare. Nativul este interesat de ideile originale, noi, monotonia având un efect distructiv asupra lui. Are o ţinută maiestuoasă, elegantă şi tinde spre per**fec*ţiune în toate laturile existenţei sale. Sen*ti*men*tele pen**tru el reprezintă ceva extrem de important şi pre*ţios şi, fiindcă este loial şi trăieşte totul cu in*ten*sitate şi dăruire, pretinde la rândul său să primească în schimb sentimente la fel de înalte şi fru*moa*se. Nu acceptă injustiţia, ne*drep*tatea, min*ciu*na, reacţionând ime*diat făţiş, plin de curaj şi îndrăz*neală. Pentru el, drep**tatea, adevărul sunt mai presus de ori*ce şi nu pre*cu*peţeşte niciun efort, fiind capabil de sa*cri*ficii pen*tru men*ţinerea şi resta*bi*lirea lor.

  Frasinul (Modestul)
  5 mai - 3 iunie, 22 noiembrie - 1 decembrie

  Are o înfăţişare plăcută, dar îi place să treacă ne*ob*servat, deşi prezenţa sa este destul de căutată, fiind un bun ascultător. Este discret, neplăcându-i să îm*prăş*tie zvonuri şi vorbe, atent la ceea ce comunică, cen*zurându-şi, cân*tă*rindu-şi vorbele. Este lipsit de sno**bism şi are oroare de vulgaritate, de trivialitate. Es*te un sentimental, deşi nu iubeşte cu pasiune. Este veş*nic ocupat, nu-i place să piardă vremea fără folos şi ori*ce întreprinde duce până la capăt, plăcându-i lu*crurile temeinice, bine făcute.

  Carpenul (Conformistul)
  4 iunie - 13 iunie, 2 decembrie - 11 decembrie

  Carpenul este un copac frumos, dar frumuseţea lui nu atrage. Cei aflaţi sub semnul lui în tinereţe arată foarte bine, dar odată cu trecerea anilor farmecul se di**mi*nuează, devenind din ce în ce mai puţin in*te*re*sanţi. Au o ati*tu*dine bla*jină, calmă, dar glacială faţă de tot ceea ce-i în*con*joară. Acordă cea mai mare aten*ţie formei, con*ţi*nutul ne*ju*când un rol prea important pentru ei. Car*penul ur*mea*ză regulile şi căile sigure, ve*rificate, şi are ini*ţiative pro*prii foarte rar şi fără plăcere. Ia foarte greu o hotărâre de unul singur, te*mân*du-se să nu facă vreo greşeală. În schimb, are un simţ foarte dezvoltat al res**ponsabilităţii şi corec*ti*tu*dinii. Se pronunţă îm*po*triva regulilor generale ac*ceptate, şi de aceea rareori părăseşte drumul drept, verificat de viaţă. În dragoste este cinstit şi corect mai mult decât oricare alt semn. Dar dacă viaţa îi cere să alea*gă între dragoste şi datorie, el o va alege fără nicio îndoială pe a doua.

  Smochinul (Casnicul)
  14 iunie - 23 iunie, 12 decembrie - 21 decembrie

  Nu este prea frumos, dar nici lipsit de un farmec oa**re*care şi prin urmare nu trece ne*ob*servat. Este foarte sensibil şi uşor complexat, aşa că nu se simte bi*ne oriunde. Are nevoie de spaţiu şi li*ber*tate, dar cel mai mult de căldură uma*nă. Îi este absolut in*dis*pen*sabil con*tac*tul cu familia şi nu renunţă la ea nici mă*car atunci când lucrurile nu se des*făşoară normal. Es*te foar*te cinstit, are simţul datoriei şi munceşte din greu pen**tru a-şi achita obligaţiile casnice. Es*te dotat cu in*te*ligenţă practică, va evita cons*trân*ge*rile de orice fel şi mizeria. Semnul distinctiv al smo*chi*nului este sem***nul persoanei făcute pentru că*să*torie. Nu poate ju*ca rolul unui amant deoarece este plin de puri*ta*nism.

  Mesteacănul (Delicatul)
  24 iunie - solstiţiul de vară

  Zodiacul copacilor

  Cei născuţi în această zodie sunt persoane gra*ţioa*se, zvelte, cu alură elegantă, înzestraţi cu vioi*ciu*ne. Sunt întruchiparea bunătăţii, nu abu*zea*ză de ospi*ta*li*tatea şi încrederea celorlalţi. Mesteacănul este reţinut şi plin de tact, nu-şi im*pune pro*priul punct de ve*de*re, nu solicită nimă*nui nimic. Ac*ţio*nează cu mo*des*tie şi are un fel pu*ritan de a fi, dar într-o formă elegantă. Este un eta*lon al simţului măsurii şi al răbdării, nu suportă vul*ga*ri*tatea. Îi place să lucreze în linişte şi, cu toată firea lui delicată, se rea*lizează în activitatea pro*fe*sională. Compor*ta*men*tul său afectuos, re*ţinut, se ma*nifestă în acelaşi mod şi în dra*goste. Es*te fidel, sen*ti*men*tal, fe**rin*du-se de pasiuni prea tumul*tuoa*se. Are multă ima*ginaţie, fan*tezie, spirit sintetic şi abordează în mod creator orice acti*vitate. Deşi are în*clinaţii pentru mai multe do*menii, obţine cele mai mari succese în do*me*niul ar*tei. Unicul său de*fect este acela că e prea puţin co*mu*nicativ, fiind mulţumit de com*pania celor dragi şi a unei biblioteci cu cărţi bu*ne.

  Mărul (Îndrăgostitul)
  25 iunie - 4 iulie, 23 decembrie - 1 ianuarie

  Rareori de statură înaltă, este to*tuşi plăcut la în*fă*ţişare. Are ceea ce se cheamă sex-appeal, far*mec şi tandreţe din belşug. Se gân*deşte per*ma*nent la dragoste, chiar şi atunci când nu are parte de ea. Este un mare sen*ti*mental, un senzual, un ero*tic. Nu se resemnează la o că*să*torie lipsită de pa*siu*ne, nu se resem*nea*ză să iu*beas*că şi să fie iubit. Este ge*neros, inca*pabil de cel mai ele*men*tar calcul, trăind de pe o zi pe alta, fă*când des datorii pe care uneori le uită. Este inteligent şi reflexiv, având un spirit de*duc*tiv. Deoarece este făcut pentru dragoste, va avea o via*ţă sentimentală agitată.

  Măslinul (Înţeleptul)
  23 septembrie - echinocţiul de toamnă

  Cu toate că este mic, nu este lipsit de farmec. Pre*dispus la boli reu*ma*tice, iubeşte soarele şi suferă când nu are parte de el. Este un pacifist şi un non**violent, detestând orice com*pli*caţie în existenţa sa. Deoarece este dis*cre*ţia întruchipată, se poate apela la el în caz de ne*voie. Cu toate că e profund, bun şi milos, este prea bun psiholog pen*tru a se lăsa păcălit. Respectă li*ber*tatea partenerului şi nu este gelos.

  Fagul (Ingeniosul)
  22 decembrie - solstiţiul de iarnă
  Zodiacul copacilor


  Avântat şi frumos, este co*chet şi su*plu, cu un aer de cu*ceritor. Face proiecte bine gân*dite, pe care le realizează în*tot*dea*una. Îşi orga*nizează bine şi cu multă grijă viaţa. Este foarte eco*nom şi nu-i place să împartă cu alţii ceea ce adună prin sudoarea frunţii sale. Abil în re*laţiile cu semenii, ştie să iasă cu fruntea sus din cele mai grele situaţii şi întotdeauna are mai multe pla*nuri, scenarii bine ascunse pe care le foloseşte, le aplică în caz de nevoie. În dragoste are multă fantezie, este un soţ excelent şi-şi doreşte o familie numeroasă, cu mulţi copii. Aspiră spre fericire şi bogăţie materială.
  Vulturii nu zboară în cârduri

 2. #202
  Membru
  Avatarul lui soricel
  Data înscrierii
  Mar 2010
  Posturi
  1.189
  Puncte
  66.815
  Nivel
  80
  Puncte: 66.815, Nivel: 80
  Puncte: 66.815, Nivel: 80
  Progres nivel: 23%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.235
  Progres nivel: 23%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.235
  Activitate globală: 99,5%
  Activitate globală: 99,5%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience PointsVeteran50000 Experience Points

  Implicit

  ZODIACUL LUNII IUNIE
  ZODIACUL LUNII IUNIE

  - Luna lui Cireşar vine cu două categorii de energii complet diferite. Prima este numită în astrologie cvadratură în formă de T şi o putem compara cu un accident într-o intersecţie aglomerată. Pentru a-i face faţă, ar trebui să fim atenţi atât în relaţiile cu autorităţile, dar şi cu prietenii mai vanitoşi, pentru că relaţiile întrerupte acum, pe un fond de agresivitate, sunt aproape imposibil de reparat. Mai mult, ele se pot transforma în duşmănii. Ar fi bine să ne aducem aminte să nu-i judecăm prea aspru pe cei care ne greşesc. A doua constă în trigonul dintre Jupiter în Scorpion şi Neptun în Peşti, care favorizează în primul rând semnele de apă, Peşti, Rac, Scorpion şi apoi pe cele de pământ (Taur, Fecioară şi Capricorn), dar este numit un aspect "leneş", adică e uşor să ratăm potenţialul pe care ni-l aduce în cale. Ne poate aduce vise de o mare profunzime, ne poate trezi spiritualiceşte şi ne poate determina să ne implicăm în acţiuni de binefacere. Dar ne poate face şi apatici sau dornici să scăpăm de solicitările de zi cu zi, prin creativitate ori consum de alcool, de exemplu. Marte în Vărsător intră în mişcare retrogradă pe 27, moment în care relaţiile noastre sociale pot fi puse sub semnul întrebării. Ele necesită o redefinire, dar pe calm. -

  BERBEC
  Nu daţi în clocot

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  În luna aceasta este deosebit de important pentru dvs. să vă afirmaţi în cercurile sociale pe care le frecventaţi. Dar nu este o idee bună să încercaţi să vă impuneţi cu tot dinadinsul. În special în inter*va*lul 13-20 şi apoi pe 27, ar fi o idee bună să fiţi înţelegători, dacă ideile dvs. nu sunt agreate de grupul de pri*eteni. Faceţi un pas înapoi şi aş*teptaţi un context mai potrivit, care se poate întruni din 20 încolo. Insis*tenţa dvs. ar putea să ducă la trans*for*marea unor amici în duş*mani as*cunşi, după 18. Relaţiile de familie sunt pline de afecţiune, până pe 13 in*clusiv, sub influenţa micului be*ne*fic Venus, şi profita*bile ca schimb de informaţii, până la finele lunii, graţie lui Mercur.
  BANI: Cu puţin noroc, puteţi să faceţi afaceri inspi*ra*te luna aceasta, având acces la in*for*maţii mai speciale. Dar după 18, nu vă mai puteţi bizui pe auten*ticitatea acestora.
  CARIERĂ: Deciziile pe care sunteţi tentaţi să le luaţi în preajma datelor de 17, 23-24 şi 27 s-ar putea să fie defa*vo*ra*bile, dacă le luaţi în urma consul*tării cu partenerul dvs. de viaţă.
  DRAGOSTE: Cea de-a doua parte a lunii poate aduce în viaţa dvs. pe cineva cu care aţi fost sortiţi să vă întâlniţi. Relaţia nu va fi uşoară, după cum vă puteţi lămuri în preajma lui 27.
  SĂNĂTATE: Începând din 19, vă recomandăm să purtaţi încălţăminte comodă şi să nu vă tulburaţi ritmul veghe-somn.


  TAUR
  Energie percutantă

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Vă vine încă destul de greu să vă acomodaţi cu energia per*cu*tantă a "marelui deşteptător", cum este supranumit Uranus, proaspăt in*trat în semnul dvs. La începutul lunii sunteţi probabil mai surprinşi de brus*cheţea cu care se schimbă atitu*di*nea dvs. faţă de o întâmplare sau alta, sau faţă de o persoană sau alta. În familie pot exista tot felul de ciocniri, la mij*locul lunii, iar dvs. vă revine misiunea de a-i îm*păca pe cei implicaţi în con*flict şi care sunt probabil bărbaţi.
  BANI: Cele mai bune contracte şi negocieri le puteţi încheia până pe 12, inclusiv prin semnarea documentelor.
  CARIERĂ: La mijlocul lunii, cel mai intens în intervalul 13-30, s-ar putea să vă treziţi în situaţia nu tocmai plăcută în care să nu vă puteţi ocupa de probleme fa*mi*liale, din pricina unor oportunităţi importante în carieră, pe care ştiţi că n-aveţi voie să le rataţi.
  DRAGOSTE: Până pe 13, ieşirile cu prietenii pot fi de asemenea ocazii de-a flirta. După aceea, e posibil să cunoaşteţi o per*soană tentantă, prin intermediul cuiva din familie.
  SĂNĂTATE: Cei mai mulţi dintre dvs., mai ales cei care pe parcursul ultimilor şapte ani au avut de suferit din pricina tensiunii arteriale sau intraoculare, se simt din ce în ce mai bine.


  GEMENI
  Nu vă faceţi duşmani

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Vă simţiţi bine în pielea dvs., cel mai bine până pe 12, cât timp Soarele în semnul dvs. este însoţit şi de planeta dvs. guver*na*toare, Mercur. Aveţi la dvs. toate cuvintele de care aveţi nevoie, în orice circumstanţe. Un singur avertisment: feri*ţi-vă să-i bârfiţi pe unii sau pe alţii, chiar dacă aveţi comen*ta*rii tare nostime sau deştepte la adre*sa lor, căci tocmai din acest motiv ele vor fi probabil reproduse şi în felul acesta vă puteţi alege cu duş*mani tăcuţi, de care va trebui să vă feriţi timp de şapte ani. Că*lătoriile lungi sunt însoţite de riscuri, luna aceasta, îndeosebi în intervalul 13-20, când nici la examene nu evo*luaţi la adevărata dvs. capacitate.
  BANI: Micul benefic Venus, pa**troana banilor, se asi*gu*ră că veţi câştiga bani muncind cu plăcere, până pe 14. Mai apoi, abilul Mercur vă deschide mai multe opor*tunităţi. E bine să finalizaţi acte.
  CARIERĂ: Merite care până acum au fost trecute cu vederea de cei puşi în poziţii decizionale încep să conteze, în mare par*te din pricina reputaţiei dvs. bune printre colegi.
  DRAGOSTE: Se prea poate ca interesele dvs. ro*man*tice să nu se mărginească, în iu*nie, la o singură persoană.
  SĂNĂTATE: Aveţi grijă să nu vă daţi somnul peste cap, la început de lună, mai ales. Tot acum, puteţi fi mai puţin sprinteni.


  RAC
  Emoţii explozive

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Până pe 13, o aveţi alături pe Venus, care vă ajută să vă ar*mo*nizaţi emoţiile şi relaţiile - cu excepţia datei de 6, când puteţi avea reacţii deosebit de puternice, care s-ar putea să vă surprindă, căci nu corespund cu ceea ce credeaţi că simţiţi. Asta vi se în*tâmplă rar, deoarece, ca ori*ce semn de apă, aveţi inte*li*genţă emoţională. Mercur vă ajută, din 13, să vă detaşaţi su*ficient, pentru a lua decizii rezonabile şi vă pune în va*loare calitatea de povestitori. Dar şi aici există vreo două zile critice, şi anume 16 şi 23, când remarcile dvs. pot trezi celor din jur reacţii puter*nice, la care nu v-aţi fi aşteptat.
  BANI: Luna aceasta ar fi bine dacă nu v-aţi implica în afaceri, în ciuda faptului că s-ar putea să fiţi supuşi unor tensiuni, în sensul acesta, mai ales în intervalul 13-20 şi apoi 27. Aşteptaţi, dacă pu*teţi, până în august.
  CARIERĂ: E bine să ciuliţi ure*chile la toate discu*ţiile informale, însă să nu participaţi la ele, mai ales până pe 20.
  DRAGOSTE: Racii în*dră*gostiţi pot pri**mi dovezi speciale de afec*ţiune. În schimb, cei prinşi într-o relaţie stabilă pot avea momente, în jurul datelor de 6, 16 şi 23, în care se vor con*frunta cu emoţiile explozive ale partenerului, pe care le vor suporta cu greu.
  SĂNĂTATE: Insomniile pot fi frec*vente la în*cepu*tul lunii, palpitaţiile, la mijlocul ei.


  LEU
  La cheremul sorţii

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Aşa cum s-a întâmplat şi luna trecută, şi luna aceasta vă simţiţi, în mai multe domenii ale vieţii dvs., la cheremul sorţii. Pen*tru cineva cu structura dvs. ho*tărâtă şi puternică, este greu să accepte situaţii în ca*re nu are niciun cu*vânt de spus. Situaţii care pot fi nu*me**roase şi apăsătoare, mai ales între 13 şi 20. Din feri*cire, pe 14 vă vine în ajutor Venus, care vă induce un grad mai mare de ac*cep*tare. Tot ea vă poate fi de folos pentru a stinge con*flicte, care altfel v-ar putea afecta se*rios. Încer*caţi să vă cultivaţi toleranţa, mai ales în jurul datei de 27, când pla*neta Marte intră în mişcare retrogradă şi se pot reac*tiva animozităţi mai vechi.
  BANI: La acest capitol avem veşti bune pentru dvs. Aspectul dintre marele benefic Jupiter în Scorpion şi Neptun în Peşti se poate dovedi deosebit de productiv, dar după data de 18, ar trebui să vă asiguraţi că aveţi plătite dările din urmă.
  CARIERĂ: Intervalul 13-20 este dificil din punctul de vedere al relaţiilor cu şe*fii, care se pot suci de la o zi la alta, iar dvs. aveţi tendinţa de a lua personal toate aceste schimbări de atitudine. La fel pe 27.
  DRAGOSTE: Supra*ve*gheaţi-vă nervii. Doar după 14, cu excepţia lui 27, aveţi echilibrul necesar pentru a aduce armonie în cuplu.
  SĂNĂTATE: 6, 23 şi 24 sunt zile mai problematice. 6 legat de rinichi, 23 şi 24, de braţe.


  FECIOARĂ
  O nouă lună de miere

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Rezultatele pe care le obţineţi nu sunt tocmai pe măsura aşteptărilor dvs. Şi vă întrebaţi de ce. Răspunsul este bine ascuns în cu*lise, unde se desfăşoară nişte acţiuni menite să vă pună beţe în roate. S-ar putea să aflaţi câte ceva despre ina*micii dvs. neoficiali, din partea unei prietene. Nu este însă indicat să acţionaţi îm*po*triva presupuşilor ad*ver*sari. Sun*teţi mai în siguranţă da*că aceştia nu ştiu că i-aţi dibuit. Roa*ta se poate întoarce şi fără in*ter*ven*ţia dvs., după 26, deci cea mai bu*nă politică ar fi o aşteptare vigi*lentă.
  BANI: Până pe 13, n-ar fi ex*clus ca prietenii să vă ofe**re ocazii de a co*la*bora cu ei la proiecte financiare. E vorba mai mult despre colaborări, decât despre situaţii pe termen lung.
  CARIERĂ: Mercur vă ajută, pâ*nă pe 12, să comuni*caţi bine cu şefii, dar, între 13 şi 20, aceştia pot deveni cam autoritari.
  DRAGOSTE: Prietenii şi per*soana iubită vor ca*re mai de care să vă aibă aproape, ceea ce, pe 6, 23 şi 24 poate crea dra**me în toată regula. Perechile sta*bile pot retrăi luna de miere până pe 18, dar ulterior vă întoarceţi la o ati*tudine mai pragmatică.
  SĂNĂTATE: Nu bricolaţi prin casă în jurul datei de 7 şi nu vă scurtaţi timpul de odih*nă din 14 încolo.


  BALANŢĂ
  În corzi, cu prietenii

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Noroc că planeta dvs. gu*vernatoare vă sare în ajutor, din 14 încolo, altfel aţi putea ajunge în situaţii de impas, în care prietenii şi persoana iubită să se situeze pe poziţii ireconciliabile. Mai mult, să vă ceară să alegeţi să vă declaraţi fără echivoc de o parte sau alta. E posibil să gestionaţi bine aceste situaţii, mai ales dacă vă cantonaţi într-o poziţie de neutralitate, până în jurul datei de 27, când acelaşi tip de conflict se reia, sau apare unul nou. Altă variantă e ca cei din grupul de prieteni să nu vă valideze creativitatea, aşa că nu le cereţi părerea asupra noilor dvs. demersuri în această direcţie.
  BANI: Până pe 18 vă pot creşte şi veniturile salariale, şi sumele obţinute în urma unor afaceri sau investiţii. Ulterior însă, ar fi bine să verificaţi cum staţi cu conturile, pentru că se poate să vă fi scăpat anumite lucruri din vedere.
  CARIERĂ: Nu e exclus ca şefii dvs. să fie cei care decid să vă crească salariul, pentru că sunt mulţumiţi de creativitatea şi eficienţa dvs.
  DRAGOSTE: Prietenia şi dragostea merg mână în mână, începând din 14. S-ar putea chiar să ajungeţi în situaţii ambigue, care să trezească reacţii de mare nemulţumire din partea persoanei iubite.
  SĂNĂTATE: Începând din 19 pot apărea pro*bleme cu tiroida, iar labele picioa*relor ar trebui menajate. E bine să purtaţi încăl*ţăminte confortabilă.


  SCORPION
  Evitaţi conflictele

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Sunteţi feriţi în bună măsură de tensiunile ce caracterizează mijlocul acestei luni, de*oa*rece însuşi marele benefic Jupiter se pune pavăză între dvs. şi urmările cele mai neplăcute ale cva*draturii în formă de T. Pentru a reduce şi mai mult riscurile, e indicat să vă ţineţi departe de conflictele care pot să apară în familie. Nici să vă apucaţi să reparaţi de unii singuri ceva prin casă, ce are de-a face cu plita sau instalaţia electrică, nu e o idee bună, mai ales în intervalul 13-20. Ultimul hop îl constituie intrarea în mişcare retrogradă a micului malefic Marte, unul dintre stăpânitorii zodiei dvs., care se petrece pe 27, când vă va veni greu să vă con*trolaţi nemulţumirile de acasă.
  BANI: E o perioadă propice pentru a semna acte legate de bani, până pe 12, iar mai încolo, respectiv până pe 20, puteţi găsi un partener de afaceri nou sau soluţii creative, pentru a vă opti*miza investiţiile.
  CARIERĂ: Ar trebui să mer*geţi pe vârfurile pi*cioarelor, ca să nu îi deranjaţi pe şefi, şi pentru a depista din timp situaţiile potenţial periculoase pentru viitorul dvs. profesional, mai ales între 13 şi 20.
  DRAGOSTE: În cuplurile sta*bile, lucrurile în*cep să scârţâie. Relaţiile romantice, în schimb, evoluează minunat, cel puţin până pe 18.
  SĂNĂTATE: Singurul lucru de care trebuie să ţineţi cont este că nu vă puteţi bi*zui pe o energie egală de la o zi la alta.


  SĂGETĂTOR
  Înăbuşiţi tensiunile

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Vă place să călătoriţi, mai ales către desti*na*ţii îndepărtate sau exotice şi, de regulă, aces*te drumuri sunt însoţite de experienţe plă*cute. Din păcate, luna aceasta regula nu se aplică. În special între 13 şi 20 ar trebui să evitaţi să ple*caţi la drum, căci s-ar putea să vă confruntaţi cu evenimente mai puţin plăcute. Evenimentele vin pe linia destinului, deci ar trebui să le primiţi cu acceptare. Unele dintre situaţii sunt însă puneri la încercare, atunci când au de-a face cu tensiuni ce apar în relaţia între dvs. şi cei apropiaţi, fie vorba despre vecini, rude sau amici. Încercaţi să faceţi un pas înapoi, dacă discuţiile se încing şi fiţi de asemenea deosebit de prudenţi la volan.
  BANI: Pe 6, s-ar putea să cheltuiţi cam mult din economii. Regretul vine între 13 şi 20, când vi se vor deschide mai multe ocazii de-a investi, dar un câştig se prefigurează oricum.
  CARIERĂ: Jucaţi-vă cărţile până pe 18 şi veţi face impresia pe care o doriţi. Ul*te*rior, cei aflaţi în poziţii de autoritate nu se vor mai lăsa aşa de uşor vrăjiţi.
  DRAGOSTE: Unii dintre dvs. îşi ling încă ră*nile, în urma unei dezamăgiri amoroase. În cupluri, comunicarea merge bine până cel puţin pe 12, mai puţin însă pe 7.
  SĂNĂTATE: Pe final de lună, ficatul, pan*creasul şi circulaţia venoasă în gambe pot fi surse de disconfort.


  CAPRICORN
  Luna cu prieteni

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Multă lume caută să strângă legăturile cu dvs. luna aceasta, dar nu vă deschideţi cu una-cu două. Puteţi porni totuşi de la presupunerea că cei ce vă caută până pe 13 (cu excepţia datei de 6) sunt animaţi de sentimente sincere. Cei cu care intraţi în contact din 14 încolo au lucruri interesante de spus sau infor*maţii valoroase pentru dvs. Totuşi, cel mai apropiaţi vă simţiţi alături de vechii şi bunii dvs. prieteni. Vă puteţi vedea cu unii dintre cei cu care nu v-aţi văzut de mult. Doar după 18 e posibil să fiţi puţin deza*măgiţi de felul în care au evoluat unele rude sau foştii dvs. vecini.
  BANI: Dacă s-ar putea să nu vă ocupaţi deloc de chestiuni băneşti în iunie, ar fi grozav. Dar e de presupus că se vor ivi situaţii neprevăzute, cel mai probabil între 13 şi 20, când vi se va cere să luaţi decizii radicale.
  CARIERĂ: La acest capitol sunteţi în control şi strategia dvs. pe termen lung e bună. Dar nu discutaţi prea mult despre asta, pe 6, 16, 23 şi 24. Nici măcar cu partenerul.
  DRAGOSTE: Nu lăsaţi partenerul să simtă că aveţi anumite bănuieli cu privire la sinceritatea sa, pentru că acestea nu sunt justificate.
  SĂNĂTATE: Menajaţi-vă forţele între 14 şi 21, dacă vreţi să vă meargă bine cu ini*ma şi coloana.


  VĂRSĂTOR
  Marte vă face impulsivi

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Marte în semnul dvs. vă face impulsivi şi vă va fi greu să vă daţi seama cum sunt afec*taţi cei din jur de reacţiile dvs., ca să nu mai vorbim de urmări. În 27, Marte intră în mişcare re*trogradă, ceea ce se întâmplă doar o dată la doi ani, iar în aceste perioade energia sa năvalnică e şi mai greu de controlat ca de obicei. Că de aceea i se spune şi "micul malefic". Dvs. aveţi însă ca*li*tatea de-a vă observa şi de-a vă detaşa în măsură mai mare decât majoritatea zodiilor. La ce vă aju*tă? Păi, să detectaţi mai bine situaţiile şi per*soanele care vă declanşează porniri intempestive.
  BANI: Totul pare să meagă ca uns şi chiar merge, până pe 18 (cu excepţia datei de 6, când cineva care vorbeşte mult vă poate bă*ga pe gât un contract nefavorabil). Din 19 încolo ar fi bine să verificaţi dacă sunteţi în ordine cu bilanţul.
  CARIERĂ: Acum sunt apreciate eforturile pe care le-aţi tot făcut din toamna anu*lui trecut încoace. Există însă în continuare per*soa*ne care, fără ştirea dvs., încearcă să vă ţină pe loc.
  DRAGOSTE: Dacă ţineţi la stabilitatea cuplului dvs., înfrânaţi-vă iritarea pe care partenerul de cuplu v-o poate provoca, mai ales între 13 şi 20. Gândiţi-vă că nu e întru totul de vină pentru situaţiile în care s-a băgat.
  SĂNĂTATE: Până pe 12 aveţi energie bună, în rest sunteţi vioi. Aveţi grijă de bra*ţe.


  PEŞTI
  Nu vă culcaţi pe lauri

  ZODIACUL LUNII IUNIE

  Iată că visurile şi aspiraţiile dvs., despre care mulţi au susţinut, poate ani de-a rândul, că sunt nerealiste, încep să dea roade. Bucuraţi-vă de uşurinţa cu care vă faceţi remarcaţi şi felul în care talentul dvs. sau lucrurile pe care le-aţi în*vă*ţat îi impresionează, dar îi şi ajută, pe cei din jur. Dar există şi riscul ca, după data de 18, toată aten*ţia aceasta să vi se urce la cap. Nu vă culcaţi pe la*uri, continuaţi să vă lucraţi şi să vă con**so*lidaţi în*suşirile, căci improvizaţiile nu vă vor duce de*parte. Dacă sunt de reparat lucruri prin casă, le puteţi rezolva eficient până după Luna nouă din 13. În familie pot apărea frecuşuri sau incidente minore, dar enervante, în jurul datei de 6.
  BANI: Vă resimţiţi încă după caruselul prin care aţi trecut în ultimii şapte ani. Nu vă luaţi după sfaturile confidenţiale primite, puteţi pierde bani.
  CARIERĂ: Aveţi rivali care nu se iau la în*trecere cu dvs. pe faţă şi care luna aceasta sunt deosebit de activi, îndeosebi între 13 şi 20 şi apoi după 27.
  DRAGOSTE: Dacă sunteţi prinşi într-o nouă poveste romantică, aceasta are şanse să progreseze frumos, mai ales la capi*to*lul comunicare, între 13 şi 29. Zile mai proble*ma*tice pot fi 6, 16 şi 23.
  SĂNĂTATE: Iunie nu e o lună grozavă pentru sănătate, vă pot apuca des palpi*ta*ţii şi/sau dureri de spate.


  Tana Rosca
  Vulturii nu zboară în cârduri

 3. #203
  Membru
  Avatarul lui soricel
  Data înscrierii
  Mar 2010
  Posturi
  1.189
  Puncte
  66.815
  Nivel
  80
  Puncte: 66.815, Nivel: 80
  Puncte: 66.815, Nivel: 80
  Progres nivel: 23%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.235
  Progres nivel: 23%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.235
  Activitate globală: 99,5%
  Activitate globală: 99,5%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience PointsVeteran50000 Experience Points

  Implicit

  25 iunie – 1 iulie 2018 este săptămâna traseelor diametral opuse care cred că se luptă unele cu altele, a birului ce trebuie plătit și a sonorităților fine care anulează adversități mai vechi. Săptămâna aceasta aduce câteva evenimente astrale cu un mare impact asupra conștiinței individuale, dar care pot produce și pe zona publică schimbări suficient de puternice încât să nu uităm că suntem într-o perioadă de mari transformări. Dacă ar fi să judecăm toată această dispunere astrală prin fiecare aspect luat separat nu am fi în stare să vedem impactul social. Noi știm, însă, că transformările sociale sunt efectul unor impulsuri personale care se unesc într-o structură nouă sau care sunt atrase într-o structură mai veche. Astfel, privind schema astrală a acestei săptămâni prin acest mecanism, vom putea înțelege mai multe despre ghinionul din primele zile ale săptămânii, despre luptele în care ne implicăm pentru că avem opinii greșite față de poziția pe care ocupăm, despre reconfigurarea unor idei care ne spun că schimbarea nu este o problemă de evoluție, ci doar de adaptare. Traseele diametral opuse care cred că se luptă unele cu altele nu sunt în această săptămână reprezentările unui tablou real, ci linii intens colorate ale unui tablou imaginar. Acest tablou imaginar ne-a ținut captivi de la începutul anului și până acum și, se pare, este în mare parte răspunzător de faptul că am uitat că avem anumite datorii față de cei din jur, față de oamenii pe care îi îndrăgim, față de grupul de apartenență. Zona aceasta a transformărilor capătă în săptămâna de față conotații foarte personale. Dacă mulți aleg să creadă că blocajele pe care le au de parcurs acum le sunt impuse ori reprezintă rezultatul unor forțe care activează pe zona publică de care trebuie să se protejeze, să se ascundă, să fugă, nu fac decât să își amâne schimbarea adevărată de care au atât de multă nevoie. Toate aceste elemente ce ar putea părea destul de confuze pentru unii au și un final bun pe care îl aflăm consultând a doua parte a devizei săptămânii, cea care ne spune că sonoritățile fine anulează adversități mai vechi. Aceste sonorități fine sunt percepute de cei sensibili, care au un auzi fin, un mod aparte de a privi și înțelege. Asta înseamnă că săptămâna va fi grea, apăsătoare sau una menită să ne condamne, dacă ne lipsește această finețe a interacțiunii. Toate celelalte devin, prin prisma acestor observații, fenomene conexe. Când lucrurile sunt echilibrate în zona personală, în exterior nu pot exista atât de multe pericole, nu pot exista atât de multe confuzii.
  Faptul că în această săptămână Marte își inițiază deplasarea retrogradă (26 iunie – 27 august) este semnul că ne aflăm în fața unei mari provocări. Această retrogradare aduce și o revenire a sa pe zodia Capricorn (13 august), adică ne întoarcem către nevoi ale sufletului pe care le vom regăsi altfel, cu multă durere, cu multă descurajare, cu tristețea că de acum și până în mijlocul lunii august ne-am cam pierdut vremea nefiind hotărâți, puterea nefiind selectivi, optimismul nefiind echilibrați. Și planeta Mercur va avea în această săptămână un impact teribil asupra conștiinței. După ce va avea de împlinit de pe finalul zodie Rac relații tensionate cu Luna neagră și Junon, va intra pe zodia Leu (29 iunie) de unde ne va aduce reacții nefirești și ne va spune că nu suntem încă pregătiți pentru severitatea cu care anumite schimbări vor impune în această perioadă modificări substanțiale de conduită, structură sau optică. Așadar, nu putem vorbi despre o evoluție prin debarasare, desprindere sau eliberare, ci, deocamdată, doar despre o conștientizare a ceea ce este vechi, foarte vechi sau care ne face să ne simțim complexați. Mercur din Leu ne poate ajuta să înțelegem care sunt aceste zone greu de modelat, ce anume trebuie să facem și cam cât ar dura. Mercur are un tranzit lung și obositor prin zodia Leu, unul care conține și o perioadă de trei săptămâni de retrogradare (27 iulie – 19 august), ceea ce ne va încerca pe creativitate. Acest tranzit îi îndeamnă pe unii să renunțe, să privească cu reticență către optimismul celorlalți, să fie descurajați în fața unor schimbări bune ale vieții. Celor descurajați li se reamintește că suntem în anul progresului și vindecării și așa cum bine știm aceste procese evolutive nu sunt simple ba chiar, pe alocuri, seamănă cu o rană ce trebuie curățată pentru a nu se infecta. În egală măsură, trecerea lui Junon pe zodia Taur în ultima zi a acestei săptămâni accentuează această nevoie de a înțelege că influența nefastă nu vine din exterior, nu este o forță construită de un grup împotriva altui grup, ci suma unor greșeli personale, baza greșită pe care ne-am construit atât de multe speranțe. Poate, pe alte conjuncturi, lecțiile existențiale ar putea fi susținute și de distrugeri sociale (dispare o structură pentru a face loc alteia). Acum, însă, nu! Accentuarea mesajelor susținute de planetele individuale arată că deocamdată suntem în etapa în care se punctează schimbarea omului. Va veni și timpul când schimbarea va fi a societății sau chiar a rasei.
  Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că dorința de a obține un avantaj prin luptă arată că suntem deja în tabăra perdanților. Această săptămână nu ne îndeamnă la luptă, ci să descoperim cum anume putem învinge fără să luptăm.

  Sursa: coser.ro
  Vulturii nu zboară în cârduri

 4. #204
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  16.043
  Puncte
  495.352
  Nivel
  100
  Puncte: 495.352, Nivel: 100
  Puncte: 495.352, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 99,9%
  Activitate globală: 99,9%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

  Implicit

  HOROSCOPUL SAPTAMANII ~ 25 iunie - 1 iulie 2018 ~ by Astrolog Alexandra Coman


  https://www.youtube.com/watch?v=TCYDJV8avxQ

 5. #205
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  16.043
  Puncte
  495.352
  Nivel
  100
  Puncte: 495.352, Nivel: 100
  Puncte: 495.352, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 99,9%
  Activitate globală: 99,9%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan este/sunt 3 utilizator(i) care navighează în acest subiect. (0 membrii și 3 vizitatori)

Permisiuni postare

 • Nu puteţi posta subiecte noi.
 • Nu puteţi răspunde la subiecte
 • Nu puteţi adăuga ataşamente
 • Nu puteţi modifica posturile proprii
 •