Pagina 2 din 4 PrimulPrimul 1234 UltimulUltimul
Rezultate 11 la 20 din 35

Subiect: Tratamente

 1. #11
  Membru
  Avatarul lui Komoandru
  Data înscrierii
  Feb 2012
  Posturi
  8.909
  Puncte
  139.929
  Nivel
  100
  Puncte: 139.929, Nivel: 100
  Puncte: 139.929, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsOverdriveVeteran

  Implicit

  Medicamente noi din farmacia naturii: STEMSINERGIC

  Dr. Otilia Crăciun

  Doamna doctor Otilia Crăciun este un spe*cialist de excepţie în domeniul terapiilor naturale şi, toto*dată, promotoarea unor pro*duse extrem de valoroase ale industriei româneşti de medicamente din plante medicinale. În momentul de faţă, promovează un reme*diu destinat stimulării ce*lulelor stem din organismul uman şi, conform rezulta*telor obţinute, acest produs este o adevărată speranţă pentru pacienţii cu boli grave şi nu numai. I-am solici*tat distinsei specialiste un interviu pentru a afla mai multe despre aplicaţiile acestui stimulator de celule stem.

  - Publicul larg aude tot mai des despre trata*men*tele cu celule stem, care sunt, practic, ultima spe*ran*ţă în multe boli aparent incurabile. De regulă, celu*lele stem sunt folosite în clinici de specialitate din ţă*rile dezvoltate tehnologic, prin procedee complicate şi destul de controversate. Cum ar putea un produs natural românesc să concureze cu aceste terapii so*fis*ticate?

  - Dincolo de faptul că termenul de celule stem, con*ceptul în sine, este de dată recentă pentru medicina ofi*cială, lucrurile nu sunt chiar atât de noi pre*cum par. În sistemele medicale tradiţionale pe care le-am studiat, conceptul de regenerare, de reîntinerire a organismului, este foarte bine cunoscut. De altfel, multe din cerce*tă*rile moderne despre celulele stem au pornit de la in*for*maţii din medicina populară. De pildă, un studiu re*vo*luţionar, care a arătat că celulele ner*voase se pot rege*nera, a pornit tot de la o informaţie din medicina na*tu*ristă, referitoare la proprietăţile lăp*tişorului de matcă. O echipă de cercetători japonezi, condusă de dr. Noriko Hattori, a demonstrat că un compus extras din lăp*tişo*rul de matcă, un acid gras, determină pur şi sim*plu ce*lulele stem să se diferenţieze în neuroni, oligo*dendro*cite etc. Este o descoperire epo*cală, care schimbă prac*tic tot ceea ce se ştia în neu*rologie, deschizând pers*pec*tive nebă*nuite în trata*mentul sclerozei în plăci, al maladiei Par*kinson şi Alzheimer etc. Aşa*dar, pornind de la infor*ma*ţiile de medicină tradiţională, coroborate cu aceste studii de ultimă oră, am creat acest produs românesc 100%, care este o alterna*tivă eficientă şi lip*sită de riscuri la trata*mentele extrem de invazive, şi de multe ori lipsite de rezultat, ale terapiei alopate cu ce*lule stem.

  - Aşadar, ideea acestui produs v-a venit pornind de la studii şi informaţii de medici*nă tradiţională?

  - Ideea acestui produs a pornit, în primă fază, de la observaţiile practice făcute de mi*ne, ca medic, urmate de munca unui întreg colectiv, care a studiat compo*nen**tele StemSi*ner*gic vreme de mulţi ani. Povestea a început cu mai bine de un deceniu în urmă, când am observat la cei că*rora le-am prescris lăptişor de matcă un efect neo*bişnuit: deveneau mult mai optimişti, mai calmi şi mai îm*păcaţi cu ei înşişi, fiind astfel mult faci*litată vinde*carea bolilor psiho*so*matice. Şi pentru că, de cele mai multe ori, bolile apar pe fond de stres, de*presie sau anxie*tate, am în*ceput să prescriu tot mai des lăpti*şorul de matcă pe post de echili*brant psihic. Eram uluită de efi*cien*ţa acestui produs şi i-am comu*ni*cat ob*servaţiile mele unui prie*ten, pasionat şi el de acest do*me*niu, pornind astfel, fără să îmi dau seama, un lung şir de cercetări. Erau de rezolvat vreo trei probleme: 1. Cum să conser*văm mai bine lăptişorul de matcă, care prin depozitare în frigider sau liofilizare îşi pierde proprie*tăţile. 2. Cum să detoxifiem rapid organismul, aşa încât să răs*pundă cât mai bine la acest stimulator de celule stem. 3. Cum să ajutăm alte organe şi sisteme din orga*nism să colaboreze mai bine cu lăptişorul de matcă. Răspun*sul la aceste trei întrebări s-a concretizat prin acest produs, care s-a numit StemSinergic, deoa*rece se ba*zează pe sinergia componentelor sale.

  - Din ce este alcătuit, de fapt, produsul "StemSi*nergic"?

  Medicamente noi din farmacia naturii: STEMSINERGIC

  - Acest supliment nutritiv natural este un set format din două flacoane, al căror conţinut se ia corelat: Pri*mul dintre ele, numit "StemSinergic 1", este de fapt sti*mulatorul de celule stem propriu-zis, fiind un ames*tec de miere, lăptişor de matcă proaspăt şi extracte de mare puritate din plante (coacăz negru şi armurariu, în principal). Al doilea, "StemSinergic 2", este sub formă de capsule, care conţin zeolit silicic, anghinare şi aloe ferox, acest al doilea remediu având funcţie de deto*xifiere, în primul rând. Cele două componente se iau după o schemă de tratament foarte precisă: "StemSi**nergic 1" se ia pe timpul zilei, pentru stimularea celu*lelor stem adulte, iar "StemSinergic 2" se ia doar noap*tea, înainte de culcare, acţiunea sa detoxifiantă fiind cea mai eficientă în timpul somnului.

  - Care este principala categorie de boli care poate fi tratată cu produsul dumneavoastră?

  - Prima utilizare pe care am gândit-o pentru acest produs a fost aceea contra bolii canceroase în comple*xitatea ei. Şi, într-adevăr, acest produs destinat regene*rării organismului s-a dovedit un ajutor foarte eficient pentru pacienţii cu cancer care urmau sau urmaseră chi*mioterapia, radioterapia sau suferiseră intervenţii chi*rurgicale pentru extirparea tumorilor maligne. Cu ajutorul StemSinergic, bolnavii se refac mai repede, efec*tele adverse ale terapiilor invazive anti-cancer sunt mult reduse, capacitatea organismului de a lupta cu boala este mai mare. Însă cel mai mare beneficiu al aces**tui produs în lupta cu cancerul este că îmbunătă*ţeşte într-un timp-record starea de spirit a marii ma*jo*rităţi a pacienţilor. Or, dacă un pacient câştigă lupta cu boala la nivel psihic, ulterior vindecarea fizică apare foarte rapid.

  - Să înţeleg că produsul dumneavoastră ajută la vin*de*carea problemelor emoţionale care produc sau agravează boa*la canceroasă?

  - Este prea mult spus. Este adevărat că produsul StemSi*nergic este un antidepresiv foar*te puternic şi ajută la mobili*za*rea resurselor psihice ale pacien**tului spre vindecare. Pro*ble*mele emoţionale de care vorbiţi, însă, şi care, într-adevăr, conduc la apariţia şi menţine*rea cancerului, dar şi a altor boli grave, nu pot fi re*zol*vate de un medicament fizic, oricât de bun ar fi, ci doar de pacientul însuşi. Problema pentru pacientul cu can*cer este că se simte extrem de pre*sat de timp, iar stresul imens al bolii îl împiedică să se autovindece emoţio*nal, prin rugăciune, psihoterapie, autosugestie pozitivă, vizua*li*zare creatoare sau medita*ţie. Ceea ce face Stem*Si*ner*gic este să îmbunătăţească starea emo*ţională şi fizică, aşa încât pacientul bolnav de cancer sau de altă maladie gravă să aibă timpul şi resursele pentru a se putea autovindeca prin metodele anterior menţionate.

  - Ce ne puteţi spune despre efectele produsului asupra unor boli ale sistemului ner*vos cum ar fi maladia Alzheimer, scleroza multiplă sau maladia Parkinson?

  Medicamente noi din farmacia naturii: STEMSINERGIC

  Anghinare

  - Observaţiile noastre sunt abia la început, aşa încât nu pu*tem să dăm un verdict definitiv asupra eficienţei sale în toate bolile menţionate. Ştim însă deja că pro*dusul este de un ajutor ex*traordinar în scleroza multiplă (cunoscută şi ca scleroză în plăci n.red.), unde pacienţii noştri au cunoscut îmbunătăţiri rapide ale stării gene*rale, precum şi ale ca*pacităţilor neuro-motorii. De ase**menea, cu ajutorul acestui pro**dus am obţinut încetini*rea evo*luţiei bolii şi anumite ame*liorări în scleroza laterală amio*tro*fică, precum şi în maladia Par*kinson. De altfel, bolile care afectează siste*mul nervos sunt cele care răspund poate cel mai bine la acest produs, care se distinge prin capacitatea sa de a mobiliza celu*lele stem pentru a reface celulele ner*voa*se distruse. Din acest motiv avem şi un succes deosebit în comba*terea sindromului de oboseală cronică, dar şi la îmbu*nătăţirea performanţelor în învăţare sau în alte activităţi intelectuale.

  - Să înţeleg că un produs atât de pretenţios, des*ti*nat bolilor grave, este eficient şi pentru îmbunătă*ţi*rea performanţelor intelectuale ale oamenilor sănă*toşi?

  - Da, fără îndoială. StemSinergic, prin componen*tele sale, îmbunătăţeşte memoria de lungă şi de scurtă durată, precum şi capacitatea de concentrare şi atenţia. Pur şi simplu, utilizatorii acestui produs reţin mai rapid ceea ce învaţă, reuşesc să rămână mai mult timp con*cen*traţi la ceea ce fac şi au chiar o capacitate sporită de a face corelaţii, de a găsi soluţii la probleme. Nu în ulti*mul rând, acest remediu măreşte capacitatea de efort intelectual, fiind un ajutor imens pentru cei care au de făcut un supra-efort, ca în cazul finalizării unui proiect sau pregătirii un examen. Apoi, StemSinergic ajută la refacerea rapidă a capacităţilor cognitive după perioa*dele de efort intens sau de boală. Am obţinut inclusiv recuperări spectaculoase ale capacităţilor intelectuale în câteva cazuri de foşti alcoolici şi consumatori de droguri dintre cele mai diverse.

  - Ne puteţi da exemplul unui caz de persoană depen*dentă care a reuşit să se vindece cu ajutorul aces*tui produs?

  - O să vi-l ofer pe cel mai recent, cel al unui pa*cient de 54 de ani, care a avut un episod depresiv major după divorţ, devenind ulterior şi alcoolic. Interesant este faptul că al*coolismul a rămas multă vre*me nede*pis*tat de cei din jur, copiii săi, atunci când i-au dat StemSinergic, crezând că el este doar depresiv şi ne*ştiind nimic despre faptul că el con*su*ma constant mari cantităţi de alcool pe ascuns. Trata*mentul a durat aproa*pe un an, dar ameliorările au apă*rut chiar din pri*mele zile, starea psihică a pacientului îmbunătăţindu-se şi fiind astfel ajutat să-şi dorească să renunţe la alcool. Un alt exemplu care a produs o im*presie foarte puterni*că asupra mea este cel al unei con*sumatoare de droguri noi (numite şi etnobotanice) care reuşea să scape mult mai repede de sevraj atunci când lua acest produs. Din păcate, în cazul respectivei pa*ciente, care este şi foarte tânără, nu pot vorbi despre o vindecare de dependenţă, din cauza anturajului de care nu reuşeşte să se desprindă şi care a condus-o la câteva recidive. Practic ea a reuşit să nu consume deloc dro*guri vreme de una-două luni, dar a revenit la obiceiu*rile sale sub presiunea antura*jului. În momentul de faţă, ea se află la o nouă tentativă de renunţare la teribilul său viciu, care sper să fie în*cununată de această dată de un succes deplin. Din pă*ca*te, acest produs, în ab*senţa unui stil de viaţă sănătos, în absenţa voinţei pa*cientului, nu poate face miracole. Însă cu un dram de deschidere pentru a experimenta acest remediu natural, precum şi cu voinţa de a menţine un stil de viaţă sănă*tos, rezultatele sunt excepţionale.

  - Care sunt efectele acestui produs asupra siste*mului imunitar?

  - Este un subiect pentru care nu v-ar ajunge spaţiul des*tinat acestui articol pentru a-l detalia. Aceasta, deoa*rece foarte multe dintre componentele StemSiner*gic au fost introduse pentru a stimula şi regla imunita*tea, aşa încât să completeze acţiunea lăptişorului de matcă, care se desfăşoară în principal la nivel nervos şi hormonal. Dintre stimulatorii imunităţii din StemSiner*gic, aş vrea în mod special să numesc extractul de coa*căz negru, un extract foarte bogat în pigmenţi, care au dublu rol: pe de o parte măresc imunitatea organis*mu*lui, iar pe de altă parte stopează infecţiile, mai ales pe cele virale. Noi am observat
  Medicamente noi din farmacia naturii: STEMSINERGIC

  Aloe ferox

  acest lucru la adulţii şi copiii care au tendinţa de a răci foarte uşor, precum şi de a dezvolta complicaţii ale virozelor respiratorii. După 1-2 cure cu StemSinergic, sensibilitatea la infec*ţii s-a diminuat vizibil, iar la pacienţii care aveau deja viroză respiratorie acută când au început administra*rea, durata şi severitatea bolii s-au scurtat considerabil. "De vină" pentru acest efect sunt antocianii din coacăzul negru, care pur şi simplu blochează prolife*rarea viru*şilor, anihilându-le capacitatea de a penetra celulele sănătoase şi de a le infecta. Aşadar, StemSi*ner*gic este un produs foarte bun pentru întărirea imu*nităţii acum, la debutul sezonului rece, când organis*mul este foarte expus la infecţii respiratorii.
  constantintgd

 2. #12
  Membru
  Avatarul lui Komoandru
  Data înscrierii
  Feb 2012
  Posturi
  8.909
  Puncte
  139.929
  Nivel
  100
  Puncte: 139.929, Nivel: 100
  Puncte: 139.929, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsOverdriveVeteran

  Implicit


  Reţete ruseşti, împotriva bolilor sezonului rece


  Ceaiul este medicamentul de bază al ruşilor

  - Reţete din regiunea munţilor Ural, cu ceapă şi usturoi -

  - Ceapa şi usturoiul ocupă un loc important printre remediile populare ruseşti străvechi, de prevenţie şi tratare a bolilor ce îşi fac apariţia odată cu instalarea frigului: răceli şi gripe -

  A. Gripă şi răceală

  Tratamente interne

  Decoct cu usturoi
  Se toarnă 30-50 de mililitri de apă clocotită peste doi-trei căţei de usturoi, tocaţi mărunt. Recipientul se acoperă, se lasă la infuzat timp de două ore, după care se strecoară. Din acest preparat, se toarnă în fiecare nară câte trei picături, de două ori pe zi. Decoctul poate fi păstrat la rece, dar nu mai mult de două zile. Tratamentul durează până la dispariţia completă a simptomelor.

  Compresă cu usturoi tocat
  Pentru cei care nu suportă picăturile nazale, se recomandă utilizarea următoarei comprese: câţiva căţei de usturoi tăiaţi mărunt se aşează pe un tifon care se împătureşte. Compresa se leagă în jurul gâtului, seara, înainte de culcare şi se lasă până di*mineaţa.

  Lapte cu ceapă
  Peste o ceapă dată pe răzătoarea mare se toar*nă o jumătate de litru de lapte aproape clocotit. Se acoperă şi se lasă într-un loc călduros, timp de două-trei ore. Se bea fierbinte, câte o jumătate de pahar sea*ra, înainte de culcare, şi cealaltă jumătate, dimi*neaţa, după micul dejun.

  Mujdei de usturoi cu miere
  Usturoiul se curăţă şi se zdrobeşte în pisălog. Pasta astfel formată se amestecă cu miere în proporţii egale, de 1:1. Se administrează câte o lingură din preparat, de două ori pe zi, după masa de prânz şi după cină. Durata tratamentului este de cel puţin şapte zile.

  Tratamente externe

  Reţete ruseşti, împotriva bolilor sezonului rece

  Băi la picioare
  1. Într-un tifon pus în mai multe straturi (sau chiar într-o şosetă) se pun o căpăţână de usturoi curăţat şi tocat mărunt şi o căpăţână de usturoi întreagă. Săcu*leţul se leagă bine la gură. Într-un lighean se toarnă circa doi litri de apă încălzită la o temperatură de apro*ximativ 40 de grade. Săculeţul cu usturoi se introduce în apă şi, după cinci minute, se scufundă picioarele în baia astfel pregătită. Durata băii este de zece minute, seara, înainte de culcare.

  2. Peste şase căţei de usturoi zdrobiţi şi frecaţi bine se toarnă zece litri de apă rece. Recipientul se pune pe foc şi se lasă până dă într-un clocot. După ce fiertura s-a răcorit, se strecoară, vasul se acoperă şi se intro*duce în congelator, până când la suprafaţa vasului se formează o pojghiţă subţire de gheaţă. Stratul de ghea*ţă se îndepărtează şi apa se toarnă peste picioare, de la genunchi în jos, încet, timp de două minute. După aceas*tă baie, picioarele se freacă bine cu un prosop pentru intensificarea circulaţiei sân*gelui şi se încalţă ciorapi de lână, ştiut fiind faptul că lâna regularizează şi păs*trează constantă temperatura organis*mului. Procedura se repetă zilnic, seara, înainte de culcare, până la vindecarea completă.

  Unguent nazal
  Trei-patru căţei de usturoi sau un sfert de ceapă se toacă mărunt şi se amestecă cu două linguri de ulei vegetal. Mixtura se pune la fiert pe baie de abur timp de 30-40 de minute. După ce s-a răcit, se amestecă bine şi se lasă într-un loc călduros, timp de două ore, într-un recipient acoperit. Cu această mixtură se ung nările, de jur-împrejur. Se lasă să acţioneze timp de o oră şi apoi se curăţă cu apă călduţă.

  Răceli severe cu febră

  Peste 20 de grame de pelin uscat şi mărunţit se toarnă o jumătate de litru de alcool. Se pun într-un recipient de culoare închisă şi se lasă la macerat timp de cel puţin 48 de ore, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine (maximum şapte zile). Se administrează câte o sută de miligrame, dozate în părţi egale, de trei ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă şi înainte de culcare. Tratamentul durează până la vindecare, care se produce de obicei odată cu epuizarea tincturii.

  Pierderea vocii

  Într-un vas emailat, se toarnă o cană de apă fiartă şi răcită şi o jumătate de cană de seminţe de anason. Se pune la fiert, timp 12-15 minute, se trage de pe foc şi se lasă la infuzat, preţ de alte 15 mi*nute. Se strecoară, apoi se adau*gă un sfert de cană de miere (de pre*ferat de tei). Se amestecă până la încorporare, după care se adaugă o lingură de coniac. Se adminis*trea*ză câte o lingură, o dată la două ore. În mai puţin de 24 de ore, vocea ar trebui să revină.

  Prevenirea gripei

  Ingrediente: câte o jumătate de kilogram de mere, morcovi şi caise uscate, 300 de grame de stafide, două lămâi. Morcovii şi merele se dau pe răzătoarea mică, caisele uscate se mărunţesc, lămâile întregi, cu tot cu coajă, se trec prin maşina de tocat carne. Ingredientele se amestecă foarte bine şi se depozitează în borcane, la frigider. Se administrează câte două linguri de prepa*rat, de trei ori pe zi, înaintea meselor principale.

  B. Boli pulmonare

  Reţete ruseşti, împotriva bolilor sezonului rece

  Pneumonie, traheită, tuse persistentă

  Fiertură din ovăz
  1. Două linguri de boabe de ovăz se amestecă cu două linguri de stafide, peste care se toarnă un litru şi jumătate de apă fiartă şi răcită. Se fierbe la foc foarte mic, până când jumătate din lichid se evaporă. Se trage vasul de pe foc, se acoperă cu un prosop şi se lasă la răcit treptat. Apoi, mixtura se strecoară foarte bine printr-un tifon. În lichidul rezultat se adaugă o lingură de miere. Se amestecă până la încorporare şi se administrează câte o lingură, de mai multe ori pe zi, până la ameliorarea simptomelor. Preparatul este recomandat în special copiilor.

  2. Peste o cană de boabe de ovăz se toarnă doi litri de lapte fiert şi răcit. Se adaugă un căţel de usturoi zdrobit şi amestecul se introduce la cuptor, într-un vas emailat, timp de aproximativ două ore. După ce s-a răcorit, se strecoară. Se administrează câte o cană, seara, înainte de culcare. Se bea pe în*de*lete, cu înghiţituri mici, cât mai fierbinte. Prepa*ratul este un excelent expectorant, fiind recomandat în toate afecţiunile pulmonare.

  Unguent din flori de mălin
  Într-un vas emailat se topeşte o jumătate de kilo*gram de untură de porc. Se adaugă şapte pumni de flori de mălin, uscate sau proaspete, după care vasul se pune la fiert pe baie de abur, timp de patru ore. Se strecoară şi, după ce s-a răcorit, untura se introduce în borcane şi se păstrează în frigider. Se utilizează încăl*zită. Se unge pieptul şi spatele, cu un strat subţire, seara, înainte de culcare. Se poate conserva la frigider timp de maximum un an.

  Dificultăţi de respiraţie

  1. Se amestecă 400 de grame de usturoi zdrobit cu sucul obţinut de la 24 de lămâi. Vasul se acoperă cu o pânză şi se lasă într-un loc călduros, timp de 24 de zile. Înainte de utilizare, se agită. O linguriţă din preparat se dizolvă în 150 de mililitri de apă şi se administrează o dată pe zi, seara, înainte de culcare. Durata trata*mentului este de 10-14 zile.

  2. Peste un kilogram de miere de albine se toarnă zeama stoarsă de la zece lămâi, apoi se adaugă zece căţei de usturoi, curăţaţi şi zdrobiţi. Ingredientele se amestecă foarte bine şi se toarnă într-un borcan. Re*cipientul se acoperă cu capac şi se lasă timp de o săptămână într-un loc ferit de lumina soarelui.
  Mod de administrare: patru linguriţe cu preparat se amestecă într-un pahar cu apă călduţă. Se bea cu înghi*ţituri mici, pe înde*lete, o dată pe zi. Durata tra*tamentului este de două luni.

  Tuberculoză pulmonară

  Ingrediente: o parte mie*re, două părţi ulei de măsli*ne şi patru părţi alcool de 40 de grade. Se amestecă foarte bine şi se conservă la frigi*der. Se administrează câte o lin*gură, de patru ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte de masă. Durata trata*men*tului este de 10-12 zile.

  Bronşită

  1. Peste 300 grame de mie*re se pune o frunză de aloe tocată mărunt şi o ju*mătate de litru de apă cal*dă. Amestecul se pune la fiert, la foc mic, timp de două ore. Se administrează câte o lingură de preparat, de trei ori pe zi, înaintea meselor principale. Tratamentul nu are restricţie de timp. Se conservă la frigider.

  2. Ingrediente: o bucăţică de unt cât o nucă, două gălbenuşuri, o linguriţă de făină şi două linguri de miere. Totul se amestecă foarte bine, apoi se pune la fiert, la foc mic, timp de o jumătate de oră. Se admi*nistrează câte o linguriţă de preparat, de patru ori pe zi, timp de 10 zile.

  3. Bolnavilor de bronşită le este recomandat să doarmă pe un pat din rămurele de pin. În acest scop, într-un săculeţ de pânză se introduc câteva crenguţe de pin, în special vârfurile. Sub acest săculeţ, pe pat, se aşează obligatoriu o pernă electrică. Pe acest aşternut încălzit se stă vreme de două ore, un ceas pe burtă, încălzind pieptul, un ceas pe spate.

  4. Ingrediente: 20 de grame de podbal, 20 de gra*me de muşeţel, 10 grame sovârf. Peste două linguri din amestecul de plante se toarnă o jumătate de litru de apă clocotită. Se lasă la infuzat timp de şase ore, într-un termos, apoi se strecoară şi se bea călduţ, câte o jumătate de ceaşcă, de patru ori pe zi, înainte de a mânca.

  5. Tinctură din muguri de pin. La o jumătate de litru de alcool de 40 de grade se adaugă 100 de grame de muguri de pin. Se lasă la macerat timp de 7-12 zile, într-un loc întunecos. Se strecoară şi se bea, dizolvat în apă, astfel: la o lingură de preparat, 100 de mililitri de apă. Se administrează de trei ori pe zi, înaintea meselor principale; se poate îndulci cu miere, după bunul plac. Durata tratamentului este de 12 zile. Se face o pauză de zece zile, apoi se mai face o dată.

  Tuse uscată

  Într-un vas emailat se toarnă 250 de mililitri de vin alb şi 60 de grame de piper boabe. Se pun la fiert pentru 10-15 minute. Se strecoară şi se bea fierbinte, câte o jumătate de ceşcuţă, de trei ori pe zi, după mesele principale. După trei zile, accesele de tuse vor scădea în intensitate, până la dispariţie.
  Pentru efecte sporite, în paralel cu acest tratament, se aplică, extern, următoarea compresă: o ceapă mare se dă pe răzătoare şi se amestecă cu o lingură cu vârf de grăsime de gâscă. Cu această mixtură se ung pieptul şi gâtul seara, înainte de a merge la culcare.

  Tuse productivă

  Un pahar de lapte proaspăt, nepasteurizat, se fierbe împreună cu două smochine, timp de zece minute. Se bea fierbinte, câte un pahar, de două ori pe zi, după masă, până la dispariţia completă a tusei.

  C. Boli ale cavităţii nazale

  Reţete ruseşti, împotriva bolilor sezonului rece

  Rinită

  Rinita non-alergică este o inflamaţie a mucoasei nazale, având ca simptome rinoreea, strănuturile frecvente şi pruritul nazal.

  Soluţii pentru nas
  1. O linguriţă de miere se amestecă cu trei linguri de suc de sfeclă. Se picură în nas câ*teva picături de trei-patru ori pe zi, până ce simptomele dispar.
  2. Peste o lingură de roz*ma*rin sălbatic, mărunţit, se toarnă 100 de mililitri de ulei de măs*line. Se amestecă bine şi se lasă într-un loc întunecos, timp de 21 de zile, agitând recipientul zil*nic. Se strecoară bine şi se picură câte o picătură în fiecare nară, de trei-patru ori pe zi. Du*rata tratamentului nu trebuie să depăşească şapte zile. După trei zile, scurgerile nazale se vor opri.
  3. Se amestecă foarte bine următoarele ingrediente: 30 de grame de ulei de cătină, 20 de grame de suc proaspăt de găl*be*nele, 15 grame de unt de ca*cao topit, 19 grame de miere şi 5 grame de propolis. Se ia un tampon, se înmoaie în soluţia pre*parată şi se introduce în fie*care nară, pe rând, câte 20 de minute, o dată pe zi, seara.

  Ceai din plante
  Ingrediente: 75 de grame de flori de tei, 75 de grame de flori de soc, 100 de grame de salvie. Peste trei linguri din acest amestec de plante se toarnă trei ceşti de apă clocotită şi se lasă la infuzat peste noapte. Dimineaţa, se strecoară şi se divizează în trei doze. Se bea câte o ceşcuţă, de trei ori, cu o oră înainte de masă.

  Sinuzită

  Sucul de la cinci lămâi se amestecă cu două ră*dăcini de hrean, date pe răzătoare. Se administrează câte o jumătate de linguriţă din preparat, de trei ori pe zi, după mesele principale. După administrare, cel puţin o jumătate de oră, trebuie să rezistaţi dorinţei de a bea apă.

  Unguent
  Într-un vas emailat, peste o mână de rostopască foarte bine uscată şi uşor mărunţită se adaugă 100 de mililitri de ulei vegetal. Recipientul se pune la foc mic, amestecând constant. Când mixtura capătă o culoare mai închisă, vasul se trage de pe foc. După răcire, se stre*coară şi uleiul se toarnă iarăşi în vasul emailat. Se adaugă ceară de albine, de mărimea unei cutii de chi*brituri, şi o jumătate de linguriţă de propolis zdrobit. Se pune pe foc mic, până când ingredientele se topesc. Unguentul poate fi folosit după răcirea completă. Se păstrează la frigider, într-un recipient închis ermetic. Nasul se unge din abundenţă, în special seara, înainte de culcare. Tratamentul poate fi folosit fără limită de timp.

  Soluţie nazală
  Se amestecă în părţi egale următoarele ingrediente: suc de ceapă, săpun de casă şi miere. Se aşează pe foc şi se fierb în baie
  Reţete ruseşti, împotriva bolilor sezonului rece

  de abur, până ce săpunul şi mierea s-au topit complet. Se ia un tampon steril, se înmoaie în soluţia obţinută şi se introduce, în fiecare nară, pe rând, câte zece minute. Se suflă nasul bine şi apoi se picură în fiecare nară câte două picături de ulei de că*tină. Tratamentul poate fi urmat ori de câte ori simpto*mele sinuzitei îşi fac apariţia.retete-rusesti-impotriva-bolilor-sezonului-rece-17106
  constantintgd

 3. #13
  Membru
  Avatarul lui Komoandru
  Data înscrierii
  Feb 2012
  Posturi
  8.909
  Puncte
  139.929
  Nivel
  100
  Puncte: 139.929, Nivel: 100
  Puncte: 139.929, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsOverdriveVeteran

  Implicit

  Ceea ce medicii nu o sa va spuna niciodata!!! Cauza majoritatii bolilor!

  [IMG]file:///C:\Users\TOSHIBA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\0 1\clip_image002.jpg[/IMG]Citeste cu atentie fiecare pas.
  Intai, sa va povestesc cum am ajuns sa descopar ceea ce nici un medic nu o sa va spuna niciodata. In timpul unei vizite medicale anuale de medicina muncii, un medic mi-a recomandat sa fac si o ecografie abdominala, deoarece e oricum introdusa in abonament si nu strica (Probabil avea target la vanzare… ). Asa, ca am luat decizia sa ma mai verific si eu, ca oricum rau nu are ce sa-mi faca. Si asa imi luasera si sange si eram lihnit de foame. Doar ca, am fost total, luat prin surprindere, cand medicul mi-a spus ca am pietre.
  -Poftim?
  -Da, doua pietre de 13 milimetri in colecist ( a se intelege fiere). Si mi-a mai si spus amuzat ca trebuie sa ma operez si sa scot fierea.
  Va dati seama, dintr-un tanar plictisit, care se vaita de mama focului ca trebuie sa piarda timp si sange pentru companie, dintr-o data am devenit un tanar mult, mult mai vioi si mai agitat. Adica pe scurt am sarit ca ars.
  “-Ce? Eu? Operatie? Dar sunt sanatos tun…”
  Ma rog, socul, pana la urma a trecut si dupa ce am consultat cam toti medicii pe care i-am gasit si dupa ce am mai incercat vreo trei ecografe (ca nu se stie niciodata), m-am resemnat.
  Pe scurt, am inceput sa caut alert pe internet, metode alternative de eliminare a pietrelor. “De stiu ca beau si ghintura si tot nu ma operez.” Mi-am zis.
  Am cautat o saptamana prin site-ul revistei, pe care o citesc toate babele, adica Formula As. Pana la urma am gasit o metoda naturista a lui Valeriu Popa prin numarul 379. Vai cat de mult mi-a luat s-o gasesc! Toata lumea multumea ca a scapat de pietre fara operatie, dar nimeni nu dadea si reteta. Imi venea sa ma duc la redactie si sa dau cu ei de pamant. Pana la urma am gasit-o. Pe scurt, trebuia sa bei ulei, cu suc de lamai si sa pui caldura. Mi s-a parut buna cura, dar am zis totusi sa mai caut. Am gasit ca in Grecia antica se mai purta cura de ulei de masline cu lamaie. Scoteai niste chestii verzi din tine si te vindecai si de alte boli. Am rascolit tot internetul, tot Youtube-ul. Am vazut toate grozaviile pamantului, de la operatii laparoscopice inregistrate, la tipi care se lasau filmati de neveste in timp ce tineau o cura, pana la nu stiu ce experti in pietre. Pana la urma, pe Youtube am dat de un interviu in engleza, cu un tip, un american, ce facuse o emisiune la TV acum vreo 15 ani. Ce mi-a placut la el, e ca parea serios si cu bun simt. Adica omul chiar parea foarte bine documentat. Arata in acelasi timp diapozitive si parea logic in cam tot ce zicea. Am aflat o groaza de informatii noi despre ficat si fiere. Cica pietrele de fapt sunt in ficat, sunt invizibile le ecograf si abia apoi cad in fiere. Spunea ca noi avem in ficat mii de astfel de pietre si pietricele si ca aceste blocaje sunt sursa tuturor bolilor, caci, ficatul, nu mai poate elimina toxinele, care se depoziteaza in alte organe. Parea foarte bine documentat. Oricum, ceea ce m-a interesat pe mine, a fost ca se pare ca stia cum sa scoata pietrele din fiere, fara durere si experimentase pe multi oameni si chiar scrisese o carte. Asa ca i-am cautat cartea, am citit-o si mi-am dat seama ca e aceeasi cura pe care o vazusem la noi in Romania, pe Formula As, numai ca tipul descoperise si o substanta care dilata canalele, astfel incat pietrele sa iasa cat mai usor, sarea amara – sulfat de magneziu.
  Au urmat saptamani de rascoliri interioare, calcule, documentari, planuri de operatii realizate de urgenta, in caz ca ceva mergea rau, etc. Am incercat sa discut si cu medicii, dar toti erau categorici – numai si numai operatie. Cand le spuneam ca am vazut eu ceva pe net, se zburleau la mine. Ma speriau si ma avertizau sa nu cumva sa incerc cura pe care o vazusem eu pe net, ca mi se pot intampla toate grozaviile pamantului (de la a ma face complet galben – adica icter, pana la operatii de urgenta cu taietura de 10 centimetri sau mai mult). Oricum, daca ceva mergea rau, puteam sta maxim 3 zile, si apoi, musai operatie.
  Ma rog, pana la urma, m-am gandit ca oricum trebuia sa ma operez. Asa ca, mi-am facut cruce, am stat o zi nemancat si am baut sarea aia amara si uleiul ala. Dupa ce am baut uleiul, nu prea mi-a mai fost asa de bine. Nu aveam dureri, dar era o senzatie de rau, de greata de la uleiul ala. Asta a durat, pana am eliminat toate pietrele. Dupa, parca renascusem. Aveam atata energie, de parca zburam. Probabil ca am eliminat raul din mine. Desi, n-as crede. Deci, va spuneam ca am doua pietre de 13 milimetri. Ei bine, spre surprinderea mea, tin sa va spun, ca am eliminat nu doua, nu trei, ci vreo 50 de pietre verzulii, cu dimensiunea intre 13 si 15 milimetri si alte cateva sute mai micute.
  Bineinteles ca mi-am facut ecograf a doua zi, sa vad daca nu a ramas vreuna blocata pe undeva. Totul era in ordine, numai ca ficatul se desumflase cu vreo 3 centimetri. De a doua zi, am inceput sa ma simt si mai bine, sa fiu mult mai vioi, sa gandesc mult mai clar, sa am mai multa energie.
  Deci, pe pielea mea, am testat si mi-am demonstrat, ca noi, de fapt avem ficatul infundat cu o gramada de pietre de colesterol si functionam cam la jumatate de capacitate tot timpul. Aveti mai jos, cateva informatii despre ficat, iar la final cura. Ca m-am jurat, ca eu, o s-o atasez tot timpul, ca s-o gaseasca omul, cand are nevoie de ea.
  Pentru mai multe informatii cautati: Formula AS nr. 379 sau cartea “The Amazing Liver Cleanse”- autor Andreas Moritz.

  Cum functioneaza:
  Ficatul este un organ extrem de important in organism si are un rol esential in digestie si in asigurarea nutrientilor catre celulele corpului, dar si in detoxifiere, curatarea sangelui de toxine, metale grele, virusi, paraziti, etc.
  Ficatul are rolul de a metaboliza lipidele in exces, de a elimina din organism diverse E-uri alimentare, multiple feluri de chimicale ascunse in semipreparate sau chiar in alimente proaspete. De asemenea metabolizeaza si alcoolul introdus in organism.
  Ficatul are control direct asupra cresterii si functionarii fiecarei celule din corpul uman.
  Daca ficatul nu mai functioneaza normal, toate celulele corpului nu vor mai primi o cantitate suficienta de nutrienti, nu vor elimina deseurile produse, toxinele, si nu vor comunica la fel de bine cu sistemul nervos sau endocrin.
  Chiar si daca numai 40% din ficat functioneaza normal, analizele pot iesi bune. Dar, apar tot felul de boli in organism.
  Ficatul are doi lobi si arata ca doi copaci cu ramurile goale pe dinauntru. Pe langa rolul de procesare a nutrientilor, de metabolizare si anulare a substantelor toxice, precum alcoolul, fiecare celula preia din sange si toxinele, pe care le elimina impreuna cu bila in canalele acestea mici ce strabat intreg ficatul. Toate aceste ramurele goale pe dinauntru se unesc in canale mai mari, apoi se unesc in doua canale principale, ce vin de la fiecare lob al ficatului si apoi se unesc intr-un singur canal biliar. Acest canal biliar comun, conduce bila catre fiere (colecist), care este o punga sub ficat. Bila, este ca un gel uleios galben-verzui, care curge incet de la fiecare celula si se scurge pana jos in fiere. Bila are rolul de a ajuta in procesarea hranei. In momentul in care hrana ajunge in stomac, imediat, fierea se contracta si arunca toata bila in restul de canal biliar comun (circa 10 centimetri), si apoi ajunge in intestinul subtire. In momentul in care hrana ajunge in intestinul subtire, bila trebuie sa fie prezenta, altfel nu va fi procesata si va fi eliminata fara ca organismul sa retina nutrientii necesari. Ficatul secreta cam un litru si jumatate de bila pe zi. Aceasta substanta este atat de pretioasa pentru organism incat nu este eliminata, ci o mare parte din ea este resorbita in intestinul gros si adusa din nou in ficat (ma rog, o parte din substantele care o compun).
  Acum, o mare parte din nutrientii ce sosesc din mancarea procesata, o constituie cristalele de colesterol. Colesterolul bun, este un element de baza in constructia tuturor tesuturilor. Colesterolul e prezent in orice mushi, in peretii organelor, etc. Dar, colesterolul in exces, este procesat de ficat, din sange si eliminat prin canalele biliare. Numai ca aceste cristale de colesterol, au tendinta sa se lipeasca unele de altele, mai ales ca bila este ca un gel uleios. Astfel ca formeaza mici pietricele, care in timp atrag tot mai multe alte cristale de colesterol si se maresc. Majoritatea pietrelor si pietricelelor din ficat sunt compuse din colesterol, o substanta care e prezenta in majoritatea organelor si muschilor, de aceea e imposibil de detectat la ecograf. La un moment dat, aceste formatiuni incep sa blocheze canalele biliare (intai pe cele mai mici si apoi si pe cele mai mari, putand chiar sa blocheze un intreg lob al ficatului). Medicul pune diagnosticul de ficat gras sau marit si nu are nici o solutie. Ficatul se poate mari cu pana la 5-10 centimetri in acest fel. In timp, la aceste formatiuni grase adera metale grele, calciu, diverse saruri, si se calcifiaza. Abia atunci sunt observabile la ecograf. Dar, pana nu se calcifiaza, nu sunt vizibile la ecograf. Se vad doar structuri “grase” in ficat.
  Canalalele biliare blocate pot duce la diabet, infarct sau cancer.

  In momentul in care ficatul e aproape plin de pietre, incep sa mai cada din ele si acestea ajung in fiere. Dupa o masa mai grasa sau cu substante mai greu de procesat de organism, fierea se contracta mai puternic si arunca aceste pietre in canalalul biliar comun. Numai ca aici, din cauza dimensiunii lor, se pot bloca. Atunci apar durerile in partea dreapta, sau in capul pieptului. Ele sunt de multe ori confundate cu durerile de stomac, deoarece apar imediat dupa masa. Dupa ce piatra reuseste sa iasa complet, durerea inceteaza. Daca piatra se blocheaza total, bila nu mai poate iesi, aceasta ajunge in sange si omul se ingalbeneste tot (face icter). Canalul biliar comun, chiar inainte sa iasa in intestinul subtire, se uneste cu canalul de eliminare a acizilor din pancreas. Daca piatra se blocheaza aici, nici acizii pancreatici nu mai pot fi eliminati din pancreas si se ajunge la pancreatita, care este o afectiune foarte grava. Oricum, in ambele afectiuni, durerea este atat de mare, si de acuta, ca nu se poate sta acasa. De obicei se poate sta maxim 3 zile cu aceasta afectiune, dupa care, e necesara operatia. E o urgenta si medicina are un singur remediu – operatia. Totusi, astfel de pietre pot fi eliminate usor si rapid, daca se dilata canalul biliar comun. Cum? E foarte simplu.
  Daca se dizolva 30 grame de sare amara (sulfat de magneziu – este un simplu laxativ puternic – foarte ieftin) intr-un pahar de apa si se bea, canalul biliar comun se dilata pana la aproape 3 centimetri latime. Eu zic, ca e suficient sa iasa orice piatra. De asemenea, caldura ajuta la dilatare. Oricum, medicina traditionala, imediat cum observa o piatra in fiere sau canalul biliar, are o singura solutie – operatia. Dar, in cazul in care fierea este eliminata chirurgical, bila curge in continuu, picatura cu picatura in intestinul subtire. Amestecata cu hrana, este bine tolerata de organism, dar in lipsa acesteia ea roade intestinul subtire, caci pica, exact in acelasi loc, si duce in timp la iritatii, ulceratii, cancer, etc. In plus, in momentul in care hrana ajunge in intestinul subtire, ea nu mai intalneste suficienta bila si atunci nu mai este procesata si omul mananca aproape degeaba, plus ca apar balonari, etc. De aceea medicii recomanda, acizi biliari sub forma de pastile, dupa masa – pentru tot restul vietii.
  Deci, in timp, in ficat se pot strange pietre de colesterol care pot sufoca ficatul. Dar, in momentul in care ficatul nu mai functioneaza la capacitate normala nici nu isi mai indeplineste functiile cum trebuie. Pe langa faptul ca organele si celulele nu isi vor mai primi nutrientii necesari, sangele nu va mai fi detoxifiat. O gramada de toxine, metale grele, virusi, bacterii nu vor mai fi procesate si eliminate din sange. Asa ca organismul gaseste alte solutii pentru a scapa temporar de acestea. Pana cand, ficatul isi va reveni si le va elimina total din sange. Intai va incerca sa le elimine prin alte organe de excretie (rinichi, piele, respiratie). Daca nici acest lucru nu este posibil, organismul le depoziteaza in diverse zone din corp sau diverse organe. Deci, un organism cu un ficat blocat de formatiuni grase de colesterol, si care nu mai functioneaza normal, incepe sa depoziteze toxinele in diverse zone sau organe din corp.

  Exemple:
  In prima faza, apar probleme in celelalte organe de excretie (rinichi, piele, plamani), care se confrunta cu un surplus de toxine, pe care nu le poate elimina ficatul. Apoi apar probleme complexe in organism care sunt legate fie de depozitarea aiurea a diverselor toxine sau produse metabolice, fie de lipsa alimentarii cu nutrienti a celulelor sau organelor.
  Daca toxinele se acumuleaza in articulatii, rezulta boli ale articulatiilor.
  Una din functiile ficatului e sa sintetizeze zaharul in glucoza (principala hrana a creierului). Un ficat afectat nu mai hraneste corespunzator creierul, rezultand oboseala, depresie, si se poate ajunge in timp la boli grave ca dementa, Alzeimer, Parkinson, Scleroza multipla etc. Daca metalele grele nu mai sunt eliminate cum trebuie, cum ar fi de exemplu aluminiul, rezulta Alzeimer.
  Daca ficatul nu proceseaza toate proteinele din sange, corpul incearca sa le depoziteze in sange si in peretii vaselor de sange. Creste numarul globulelor rosii. Creste nivelul de hemoglobina. Sangele devine mai gros si formeaza cheaguri care se pot bloca pe artere, vene, etc. De aici infarct sau paralizie. Sau, proteinele sunt depozitate in peretii vaselor de sange, formeaza tesuturi groase de colagen si blocheaza circulatia.
  Daca colesterolul nu este eliminat cum trebuie de ficat, el ramane in vasele de sange si se depune pe peretii acestora, ingrosandu-I sau blocandu-i. Rezulta infarct, etc.
  Sangele ingrosat incetineste transportul de hormoni, rezultand o activitate foarte crescuta a glandelor si o dereglare a acestora. Rezulta probleme cu tiroida, etc.
  Daca ficatul se umfla, sangele trece mai greu prin ficat. Asta inseamna un efort mult mai mare pentru inima, dereglaj in tensiune, puls, etc.
  Daca ficatul nu elimina surplusul de hormoni (estrogen sau aldosteron), apare un dezechilibru in retentia de apa si sare si tesuturile incep sa se umfle.
  Un ficat blocat poate duce la ciroza, hepatita, etc.
  Lipsa bilei in sistemul digestiv, poate duce la probleme de stomac, nu se mai absorb cum trebuie grasimile, calciul si vitamina K. De aici o multime de probleme.
  Desi e normal ca ficatul sa secrete 1,5 litri de bila pe zi, din cauza blocajului, la unele persoane, se poate ajunge doar la 100 mililitri pe zi. Mai putina bila eliberata de ficat, inseamna ca intestinul subtire nu mai digera mancarea cum trebuie. Rezulta probleme in alimentatie, balonari, infectii, dereglari in flora intestinala, constipatie, iritatie, cancer, etc.
  Cand celulele din oase nu mai primesc suficienta hrana, apar problemele osoase.

  Curios ca putem introduce camere de luat vederi in organism, am reusit sa facem chiar si nanoboti de marimi extrem de mici, dar aproape toti medicii, se fac ca nu stiu cum functioneaza organismul nostru.
  Cum sa eliminati fara durere, pietrele din fiere sau ficat
  Timp de 6 zile, se bea suc de mere, cate 1 litru pe zi. (Se bea inainte de mese sau la 2 ore dupa mese). In aceasta saptamana sa se evite mancaruri sau bauturi reci. Pentru a se dilata canalele biliare trebuie sa se consume in special mancare si bauturi caldute sau la temperatura camerei. Sa nu se consume nimic prajit si sa se evite, pe cat posibil, produsele de origine animala (Sa se tina post). Sa se evite pe cat posibil, orice medicamente in ziua a 6-a. Daca sunteti racit sau apare o afectiune acuta trecatoare, amanati cura.
  ZIUA a-6-a: Se mananca de post (Sa se evite orice fel de alimente de origine animala – carne, lapte, branza, unt si orice e prajit – sau va puteti simti rau in timpul eliminarii pietrelor).
  Dupa ORA 14:00 nu se mai mananca nimic. Doar se mai poate bea apa, in restul zilei.
  ORA 18:00 – Se bea 200 mililitri apa (aproximativ un pahar) in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu). Sarea amara e un purgativ si actiunea sa principala e sa dilate canalele biliare, pregatindu-le pentru eliminarea pietrelor. De asemenea, curata intestinul, astfel incat pietrele, atunci cand incearca sa iasa, nu se lovesc de mancare sau alte reziduuri si pot fi eliminate usor.
  ORA 20:00 – Se bea al doilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa – in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 grame) de sare amara (sulfat de magneziu).
  ORA 21:30 – Daca nu ati avut scaun pana acum, e bine sa va duceti la toaleta sau optional puteti face o clisma cu apa calduta.
  ORA 21:40 – Se pun 100 mililitri ulei de masline (aproximativ o jumatate de pahar) si se amesteca cu 100 mililitri suc de lamai (aproximativ jumatate de pahar). Sucul sa fie cat mai pur, fara pulpa. Ingredientele se pot amesteca intr-un borcan inchis (se clatina de 20 de ori). Se amesteca 2 astfel de portii. In mod ideal, aceste amestecuri se beau fix la ora 22:00 si ora 22:20. Dar, daca simititi nevoia sa va mai duceti la toaleta, puteti amana cu inca 10 minute.
  ORA 21:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric, pana la prima coasta si cat mai in dreapta spre coloana) o mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea. Mamaliga se face din 1 kilogram de malai.
  ORA 22:00 – Se bea amestecul de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie. Acest amestec se bea in picioare. E bine sa fie baut tot odata, deoarece, imediat cum ajunge in stomac prima inghititura, incepe eliminarea pietrelor.
  ASEZATI-VA CULCAT IN PAT IMEDIAT! E esential pentru eliminarea pietrelor. Pozitia trebuie sa fie culcat pe spate, cu o perna sub cap. Daca e o pozitie incomoda, se poate sta pe partea dreapta cu genunchii trasi spre piept. STATI COMPLET NEMISCAT, CEL PUTIN 20 MINUTE SI INCERCATI SA NU VORBITI! Pietrele vor fi eliminate fara durere, deoarece se secreta multa bila (care este uleioasa), iar canalele biliare sunt tinute larg dilatate de magneziul din sarea amara si de caldura mamaligii ce are rol dilatator.
  ORA 22:20 – Se bea al doilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie.
  In cazul in care se doreste eliminarea mai multor pietre, optional se mai poate bea si al treilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie, la ora 22:40.
  ORA 22:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric pana la prima coasta) a doua mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea.
  A DOUA ZI DIMINEATA:
  ORA 06:00 dimineata – Se bea al treilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa – in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
  ORA 08:00 dimineata-Se bea al patrulea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa – in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
  ORA 10:00 dimineata – Se pot consuma fructe sau suc de fructe.
  ORA 11:00 dimineata – Se poate incepe sa se manance mancare de post. Seara sau in urmatoarea zi se poate reveni la mancarea obisnuita. In urmatoarele doua zile este recomandat sa se efectueze o clisma, deoarece pietrele pot ramane in intestinul gros si sunt foarte toxice, putand crea o stare de rau.
  In caz ca mai sunt pietre, cura se poate relua o data pe luna. Dupa 6-12 cure, sunt eliminate toate.
  Alte Surse: Formula AS nr. 379 sau cartea “The Amazing Liver Cleanse”- autor Andreas Moritz.
  Ultima modificare făcută de Komoandru; 28-January-2014 la 07:45 PM.
  constantintgd

 4. #14
  Membru
  Avatarul lui virgil777
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  2.069
  Puncte
  83.561
  Nivel
  89
  Puncte: 83.561, Nivel: 89
  Puncte: 83.561, Nivel: 89
  Progres nivel: 90%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 189
  Progres nivel: 90%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 189
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered1000 Experience Points500 Experience Points250 Experience Points100 Experience Points3 months registered31 days registered1 year registered5000 Experience Points10000 Experience PointsVeteran25000 Experience Points50000 Experience Points

  Implicit

  Citat Postat în original de cirus Vezi Post
  Cum sa eliminati fara durere, pietrele din fiere sau ficat
  Timp de 6 zile, se bea suc de mere, cate 1 litru pe zi. (Se bea inainte de mese sau la 2 ore dupa mese). In aceasta saptamana sa se evite mancaruri sau bauturi reci. Pentru a se dilata canalele biliare trebuie sa se consume in special mancare si bauturi caldute sau la temperatura camerei. Sa nu se consume nimic prajit si sa se evite, pe cat posibil, produsele de origine animala (Sa se tina post). Sa se evite pe cat posibil, orice medicamente in ziua a 6-a. Daca sunteti racit sau apare o afectiune acuta trecatoare, amanati cura.
  ZIUA a-6-a: Se mananca de post (Sa se evite orice fel de alimente de origine animala – carne, lapte, branza, unt si orice e prajit – sau va puteti simti rau in timpul eliminarii pietrelor).
  Dupa ORA 14:00 nu se mai mananca nimic. Doar se mai poate bea apa, in restul zilei.
  ORA 18:00 – Se bea 200 mililitri apa (aproximativ un pahar) in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu). Sarea amara e un purgativ si actiunea sa principala e sa dilate canalele biliare, pregatindu-le pentru eliminarea pietrelor. De asemenea, curata intestinul, astfel incat pietrele, atunci cand incearca sa iasa, nu se lovesc de mancare sau alte reziduuri si pot fi eliminate usor.
  ORA 20:00 – Se bea al doilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa – in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 grame) de sare amara (sulfat de magneziu).
  ORA 21:30 – Daca nu ati avut scaun pana acum, e bine sa va duceti la toaleta sau optional puteti face o clisma cu apa calduta.
  ORA 21:40 – Se pun 100 mililitri ulei de masline (aproximativ o jumatate de pahar) si se amesteca cu 100 mililitri suc de lamai (aproximativ jumatate de pahar). Sucul sa fie cat mai pur, fara pulpa. Ingredientele se pot amesteca intr-un borcan inchis (se clatina de 20 de ori). Se amesteca 2 astfel de portii. In mod ideal, aceste amestecuri se beau fix la ora 22:00 si ora 22:20. Dar, daca simititi nevoia sa va mai duceti la toaleta, puteti amana cu inca 10 minute.
  ORA 21:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric, pana la prima coasta si cat mai in dreapta spre coloana) o mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea. Mamaliga se face din 1 kilogram de malai.
  ORA 22:00 – Se bea amestecul de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie. Acest amestec se bea in picioare. E bine sa fie baut tot odata, deoarece, imediat cum ajunge in stomac prima inghititura, incepe eliminarea pietrelor.
  ASEZATI-VA CULCAT IN PAT IMEDIAT! E esential pentru eliminarea pietrelor. Pozitia trebuie sa fie culcat pe spate, cu o perna sub cap. Daca e o pozitie incomoda, se poate sta pe partea dreapta cu genunchii trasi spre piept. STATI COMPLET NEMISCAT, CEL PUTIN 20 MINUTE SI INCERCATI SA NU VORBITI! Pietrele vor fi eliminate fara durere, deoarece se secreta multa bila (care este uleioasa), iar canalele biliare sunt tinute larg dilatate de magneziul din sarea amara si de caldura mamaligii ce are rol dilatator.
  ORA 22:20 – Se bea al doilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie.
  In cazul in care se doreste eliminarea mai multor pietre, optional se mai poate bea si al treilea amestec de 100 mililitri ulei de masline si 100 mililitri suc lamaie, la ora 22:40.
  ORA 22:45 – Se aplica pe partea dreapta, in zona ficatului (de la buric pana la prima coasta) a doua mamaliga fiebinte, invelita intr-un prosop. Sa se evite contactul direct cu pielea.
  A DOUA ZI DIMINEATA:
  ORA 06:00 dimineata – Se bea al treilea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa – in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
  ORA 08:00 dimineata-Se bea al patrulea pahar de apa cu sare amara (200 mililitri apa – in care s-a amestecat bine, o lingura (aproximativ 20 g) de sare amara (sulfat de magneziu).
  ORA 10:00 dimineata – Se pot consuma fructe sau suc de fructe.
  ORA 11:00 dimineata – Se poate incepe sa se manance mancare de post. Seara sau in urmatoarea zi se poate reveni la mancarea obisnuita. In urmatoarele doua zile este recomandat sa se efectueze o clisma, deoarece pietrele pot ramane in intestinul gros si sunt foarte toxice, putand crea o stare de rau.
  In caz ca mai sunt pietre, cura se poate relua o data pe luna. Dupa 6-12 cure, sunt eliminate toate.
  Alte Surse: Formula AS nr. 379 sau cartea “The Amazing Liver Cleanse”- autor Andreas Moritz.
  Da eu am realizat metoda , functioneaza si e incredibila ! Efectele ei miraculoase !
  Lumina lumineaza in intuneric si intunericul n-a biruit-o!

 5. #15
  Membru
  Avatarul lui dona
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  1.598
  Puncte
  81.729
  Nivel
  88
  Puncte: 81.729, Nivel: 88
  Puncte: 81.729, Nivel: 88
  Progres nivel: 88%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 221
  Progres nivel: 88%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 221
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience PointsVeteran10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsOverdrive

  Implicit

  Am citit si eu acesta reteta de eliminare a pietrelor la ficat si fiere si chiar voiam sa intreb pe cineva care a experimentat-o cat este de greu de facut. Presupun ca nu este mai rau decat intr-o criza de colecist si nu stiu daca apar acele dureri de cap si greata.
  Inca o intrebare Virgil, as putea inlocui acea mamaliga cu o perna electrica?
  Multumesc

 6. #16
  Membru Avatarul lui IREAL
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  1.723
  Puncte
  70.189
  Nivel
  82
  Puncte: 70.189, Nivel: 82
  Puncte: 70.189, Nivel: 82
  Progres nivel: 26%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.261
  Progres nivel: 26%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.261
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience PointsRecommendation Second Class10000 Experience Points25000 Experience PointsTagger Second ClassVeteran50000 Experience Points

  Implicit

  Citat Postat în original de dona Vezi Post
  Am citit si eu acesta reteta de eliminare a pietrelor la ficat si fiere si chiar voiam sa intreb pe cineva care a experimentat-o cat este de greu de facut. Presupun ca nu este mai rau decat intr-o criza de colecist si nu stiu daca apar acele dureri de cap si greata.
  Inca o intrebare Virgil, as putea inlocui acea mamaliga cu o perna electrica?
  Multumesc
  Folosesc si eu aceasta metoda de mai multa vreme functioneaza chiar si fara sursa de caldura.
  « Nu exista religie mai mare ca Adevarul.» Dalai Lama

 7. #17
  Membru
  Avatarul lui virgil777
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  2.069
  Puncte
  83.561
  Nivel
  89
  Puncte: 83.561, Nivel: 89
  Puncte: 83.561, Nivel: 89
  Progres nivel: 90%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 189
  Progres nivel: 90%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 189
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered1000 Experience Points500 Experience Points250 Experience Points100 Experience Points3 months registered31 days registered1 year registered5000 Experience Points10000 Experience PointsVeteran25000 Experience Points50000 Experience Points

  Implicit

  Sa sti ca eu nici nu pot sa inghit nimic din ce cred ca nu imi face bine.
  Crede-ma nu au fost probleme deloc. Stiam ca imi face bine si cu un pic de efort de vointa chiar va fi perfect!

  Cateva observatii foarte importante!

  1. Procura din timp sare amara deoarece nu se prea gaseste.

  2. daca e posibil ( pentru ca ficatul sa fie si mai odihnit ) consuma in ultimele 3 zile doar suc de mere . Explicatia este ca sucul de mere este singurul alimnet care nu solicita absolut deloc ficatul ( care in acest timp se odihneste total ) . Daca nu ai un robot sa stoarca doar sucul , merge si cu pulpa , iar daca nu ai posibilitatea atunci mananca-le pur si simplu. Atentie sa fie si rosii si galbene , si verzi nu prea acide, oricat de multe de cate ori iti este foame > Eu asa am facut!

  3. Se poate folosi sticle cu apa calda infasurate intr-un prosop si nu direct pe piele. Se poate folosi si mai bine perne electrice cu apa ( chiar exista in comert asa ceva) . Eu am folosit metoda cu sticla cu apa calda, insa am avut pe cine care mi-a mai dat inca o sticla dupa ce prima s-a mai racit. In acele momente ( dupa ce bei primul pahar cu ulei de masline extravirgin si cu suc de lamaie trebuie imediat sa fi in pat pe partea dreapta si nu te mai ridici din pozitie decat atunci cand vei bea al 2-lea pahar si apoi tot in pat pe partea dreapta cu mamaliga in dreptul ficatului ! Mamaliga o pui de prima data ( se intelege asta ).

  4. Dimineata dupa primul pahar de suc de fructe, cred ca cel de morcov este cel mai indicat ( sa mai revad niste insemnari ) trebuie sa mananci doar legume fierte, coapte sau in stare cruda !!!!!! Este gresit trecut acolo mancare de post!!!! Carnea este exclusa din start. Dupa cel putin 2 saptamani poti manca iar carne ( desi chiar nu e indicata deloc) si asta doar fiarta- Interzis prajelile !!!!

  Poti manca la prima masa dar si in urmatoarele 2 saptamani : cartofi fierti sau copti ar fi cel mai bine , sau alte legume identic gatite, salata de legume ( ai voie doar putina sare, fara ulei de nici un fel , fara condimente de nici un tip ) De baut poti bea doar apa plata sau suc de fructe , dar nu care sa iti creeze o aciditate ridicata ( fara portocale, grefele sunt excelente ) .
  In ziua aceea si in urmatoarea cei simti nevoia sa ramai efectiv cat mai mult timp in pat . Saptamana urmatoare este indicat sa nu faci mari eforturi fizice , iar meniul va fi format tot din legume coapte , fierte sau in stare cruda. Interzis tot ce e prajit si altele care pot solicita mult ficatul (fasole , seminte de orice fel , varza , ouale) .

  Retine :

  Pentru a elimina pietrele ficatul este expus la un efort foarte mare . Trebuei sa ia grija de el. De aceea este bine a se consuma cu 3 zile inainte doar suc de mere- pentr a-l odihni inainte de efort. Dupa tratament te vei simti obosita datorita efortului pe care l-a facut ficatul si este necesar sa te odihnesti mai mult si sa ai foarte mare grija sa mananci doar ceea ce am spus. E bine ca sa incepi miercuri cu sucul vineri seara incepi deja cu primul pahar de sare amara , sambata dimineata vei elimina pietrele pentru a avea si duminica la dispozitie ca zi de odihna !

  Mai vorbim daca doresti sa realizezi tehnica aceasta! Cred ca telefonul meu il sti . Eu iti doresc succes de pe acum !
  Ultima modificare făcută de virgil777; 28-January-2014 la 09:36 PM.
  Lumina lumineaza in intuneric si intunericul n-a biruit-o!

 8. #18
  Membru
  Avatarul lui dona
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  1.598
  Puncte
  81.729
  Nivel
  88
  Puncte: 81.729, Nivel: 88
  Puncte: 81.729, Nivel: 88
  Progres nivel: 88%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 221
  Progres nivel: 88%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 221
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience PointsVeteran10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsOverdrive

  Implicit

  Va multumesc pt raspuns, Ireal si Virgil! Chiar vreau sa fac acest tratament cat de curand pt ca nu as vrea sa ajung la cutit. Dar am vorbit cu cineva despre acest tratament si mi-a spus ca l-a facut acum vreo 20 de ani, dar fara nici un rezultat si mi-a cam pierit avantul. Totusi, cred ca am sa incerc, cu convingerea ca voi avea rezultate.
  Virgil, am sa te sun inainte daca am nelamuriri. Multumesc inca o data.

 9. #19
  Membru
  Avatarul lui virgil777
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  2.069
  Puncte
  83.561
  Nivel
  89
  Puncte: 83.561, Nivel: 89
  Puncte: 83.561, Nivel: 89
  Progres nivel: 90%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 189
  Progres nivel: 90%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 189
  Activitate globală: 0%
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  7 days registered1000 Experience Points500 Experience Points250 Experience Points100 Experience Points3 months registered31 days registered1 year registered5000 Experience Points10000 Experience PointsVeteran25000 Experience Points50000 Experience Points

  Implicit

  Hai sa iti mai spun ceva.

  L-am facut 10- 11 persoane in aceeasi zi avand varstele de la 23 la 74 . Fara exceptie toti au eliminat pietre sau pietricele . Nu a existat nici unul care sa nu fi reusit sa il duca la bun sfarsit. De bucuria noastra cand ne-am intalnit dupa aceea si am povestit fiecare..... ce sa mai vorbesc.
  Te rog suna-ma! Mai sunt si alte aspecte si e mult de scris . Astept telefonul tau !
  Lumina lumineaza in intuneric si intunericul n-a biruit-o!

 10. #20
  Membru
  Avatarul lui AuraArua
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  5.892
  Puncte
  165.475
  Nivel
  100
  Puncte: 165.475, Nivel: 100
  Puncte: 165.475, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 62,0%
  Activitate globală: 62,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points5000 Experience Points1 year registered10000 Experience Points25000 Experience PointsVeteran50000 Experience PointsOverdrive

  Implicit

  Tratamentul pare interesant si relativ usor de facut, daca punem la celalalt taler operatia.
  Mie imi este teama ca pietrele s-ar putea bloca in pancreas.Ce parere aveti , este posibil, se dilata indeajuns canalul coledoc incat sa treaca cu bine pietrele?
  Felul in care oamenii te trateaza, e karma lor.Modul in care reactionezi, e a ta.
  Ioana Frandes

  Faptele pozitive şi senine duc corpul către un ph alcalin, care se traduce prin longevitate şi vitalitate.
  C. Dulcan

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan este/sunt 1 utilizator(i) care navighează în acest subiect. (0 membrii și 1 vizitatori)

Thread-uri Similare

 1. Vitiligo - informatii si tratamente
  De admin în forumul Medicina
  Răspunsuri: 10
  Ultimul Post: 14-January-2014, 06:00 PM
 2. Tratamente Naturiste
  De Karla în forumul Medicina
  Răspunsuri: 98
  Ultimul Post: 31-January-2012, 08:21 PM
 3. Posibile tratamente impotriva cancerului
  De Rosse în forumul Sanatate, diete, cosmetice, retete
  Răspunsuri: 3
  Ultimul Post: 16-December-2010, 10:32 PM

Permisiuni postare

 • Nu puteţi posta subiecte noi.
 • Nu puteţi răspunde la subiecte
 • Nu puteţi adăuga ataşamente
 • Nu puteţi modifica posturile proprii
 •